AIDS Pomoć Karlsruhe

Ponedjeljak
13.00 - 16.00
Utorak
10.00 - 13.00
Srijeda
13.00 - 16.00
Četvrtak
15.00 - 18.00

Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje „AIDS Pomoć Kar­l­sru­he – Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje“ neza­vis­na je i nepro­fit­na udru­ga koja je osno­va­na 1985. godi­ne kao „AIDS-Ini­ci­ja­ti­va Kar­l­sru­he e.V.“. Nudi­mo kom­pe­tent­ne savje­te i vidi više

Apli­ka­ci­ja za dolazak

Savez­nog ure­da za migra­ci­je i izbje­gli­ce Odgo­vo­ri na mno­ga sva­kod­nev­na pita­nja. Infor­ma­ci­je o tema­ma azi­la, obu­ke, rada. Bes­plat­ne ponu­de za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka onli­ne. Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce razvio vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Cilj­na sku­pi­na Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i jes­te sta­ri­ji od 27 godi­na novo u Nje­mač­koj sa stal­nim pre­bi­va­li­štem ovdje (npr. s borav­kom radi pos­la, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obi­te­lji…) kas­ni vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le imi­gran­te Za imi­gran­te i nji­ho­ve obi­te­lji Ova služ­ba za spe­ci­fič­ne migra­ci­je osno­va­na je novim Zako­nom o use­lje­nju s ciljem pru­ža­nja podr­ške i pra­će­nja use­lje­ni­ka u nji­ho­vom vidi više

Bios zašti­ta žrtava

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Ini­ci­ja­ti­va tret­ma­na za zašti­tu žrta­va (BIOS-BW) je udru­ga suda­ca, držav­nih odvjet­ni­ka, odvjet­ni­ka, psi­ho­lo­ga i dru­gih zain­te­re­si­ra­nih oso­ba.   BIOS-BW ponu­da u biti uklju­ču­je:   — Pomoć žrtva­ma nasil­nog kri­mi­na­la: Ambu­lant­na jedi­ni­ca vidi više

esta­bli

Digi­tal­na plat­for­ma za osni­va­če migran­te Esta­bli podr­ža­va nove gra­đa­ne i lju­de iz ino­zem­s­tva koji ima­ju pote­ško­ća s nje­mač­kim jezi­kom da osnu­ju vlas­ti­tu tvrt­ku u Nje­mač­koj. Nudi­mo mre­žu isto­miš­lje­ni­ka i struč­nja­ka vidi više

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim pori­jek­lom Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi vidi više

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni por­tal Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti vidi više

Indi­vi­du­al­ni ter­mi­ni s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman – Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od tra­umat­skih pore­me­ća­ja (npr. PTSP‑a). Na taj način na vidi više

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Kar­l­sru­he. Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, vidi više

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Srijeda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Kar­l­sru­he U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he može­te: — Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vje­šti­ne, — Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći vidi više

Kafić dobro­doš­li­ce

Srijeda
16:00 - 18:00

Infor­ma­ci­je, pomoć i kon­takt Saz­naj­te o ras­po­nu moguć­nos­ti ovdje u Kar­l­sru­heu. Savjet­ni­ci su vam na ras­po­la­ga­nju da vam pomog­nu pro­na­ći svoj put. Raz­go­vor i umre­ža­va­nje u opu­šte­nom okru­že­nju. Rad­no vri­je­me : vidi više

KIT-ov Pro­gram za prijatelje

Srijeda
Office hours 13:00 - 14:00

Sri­je­da Ori­jen­ta­ci­ja na novom mjes­tu stu­di­ra­nja i inter­kul­tu­ral­na među­sob­na raz­mje­na   Pro­gram za pri­ja­te­lje (Bud­dy-Pro­­gramm) od IstO (Inter­na­ti­onal stu­dents offi­ce) je plat­for­ma za među­na­rod­ne susre­te novo­pri­doš­lih stu­de­na­ta iz cije­log svi­je­ta vidi više

Kon­zul­ta­ci­je za budu­će studente

Ponedjeljak
14:00 - 16:00
Utorak
14:00 - 16:00
Srijeda
14:00 - 16:00
Četvrtak
14:00 - 16:00
Petak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­ci­je za izbje­gli­ce koji su zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje – indi­vi­du­al­no savje­to­va­nje o stu­di­ra­nju i obu­ci   Jes­te li pobje­gli i želi­te stu­di­ra­ti u Nje­mač­koj? Jes­te li već čuli za KIT i vidi više

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komu­ni­ka­ci­je   Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kul­tu­re. Cilje­vi udru­ge su: Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada Jača­nje anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve vidi više

LSGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – ponu­de pomoći

Savje­to­va­nja   ILSE (Ini­ci­ja­ti­va lez­bij­skih i gej rodi­te­lja) Kar­l­sru­he je otvo­re­na gru­pa za sve obi­te­lji dugi­nih boja i one koji to žele pos­ta­ti u Kar­l­sru­heu i oko­li­ci. Zajed­no s mno­gim vidi više

Medi­netz

Srijeda
14:00 - 16:00

boles­tan a bez papi­ra?   Medi­netz Kar­l­sru­he je medi­cin­ski savje­to­dav­ni i posred­nič­ki cen­tar za oso­be bez doku­me­na­ta, oso­be bez zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ili bez sta­tu­sa pre­bi­va­li­šta, izbje­gli­ce i beskuć­ni­ke koji nema­ju vidi više

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le dose­lje­ni­ke (MBE)

Srijeda
09:00 - 12:00
Četvrtak
13:00 - 17:00

Za use­lje­ni­ke i nji­ho­ve obi­te­lji Savje­tu­je­mo ‑Migran­te sta­ri­je od 27 godi­na koji ima­ju stal­ni bora­vak u Nje­mač­koj, do tri godi­ne nakon ula­ska ‑Migran­te mla­đe od 27 godi­na koji ima­ju tipič­ne vidi više

Nje­mač­ki zdrav­s­tve­ni sustav

Vodič Vodič pru­ža lju­di­ma s migra­cij­skim pori­jek­lom koji žive u Nje­mač­koj osnov­ne infor­ma­ci­je o zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu u Nje­mač­koj. Sadr­ži i pri­jed­lo­ge kako se pona­ša­ti u slu­ča­ju boles­ti ili kada je vidi više

Obra­zov­na pot­po­ra Sin­ti­ma i Romima

za uče­ni­ke iz sint­skih i rom­skih obi­te­lji Podr­ška se odvi­ja otpri­li­ke dva puta tjed­no u ško­la­ma ili kod kuće u obi­te­lji­ma. Indi­vi­du­al­na i mala grup­na podr­ška od 1. do 10. vidi više

Pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he – Ured

Utorak
15:00 - 18:00
Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00
Petak
15:00 - 18:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Ured za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he Alter Schlac­h­t­hof 59 – Cen­tar za ljud­ska pra­va – 2. kat uvi­jek je od utor­ka do pet­ka – od 15:00 do 18:00 sati vidi više

Pomoć za Ukrajince

Bora­viš­na dozvo­la za izbje­gli­ce ovdje Link na savje­to­dav­ne cen­tre ovdje Dalj­nji lin­ko­vi: Ukra­jin­ci u Kar­l­sru­heu — DUV eV Pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he eV Minis­tar­stvo pra­vo­su­đa i migra­ci­ja BW Vije­će za izbje­gli­ce BW Grad koor­di­ni­ra ponu­de vidi više

Pomo­ći ćemo vam da pro­na­đe­te dje­čji vrtić!

Smjer­ni­ce za vrtić   Mi Vam poma­že­mo: pri­li­kom pri­ja­ve u Kita-por­ta­lu Kar­l­sru­he pri­li­kom popu­nja­va­nja pri­ja­va kod nad­lež­nih orga­na   Piši­te nam na: E‑mail: silke.teltscher@reha-suedwest.de   ili dođi­te na naše kon­zul­ta­ci­je: Cani­si­usha­us Augar­tens­tra­sse vidi više

Res­cue-Impf-App

Digi­tal­na podr­ška kod jezič­nih bari­je­ra­za edu­ka­ci­ju o Coro­na cije­pi­vu   „Podr­ža­ti dje­lat­ni­ke cen­tri­ma za cijep­lje­nje. Za oso­be koje ne govo­re nje­mač­ki ili sla­bo­vid­ne, kao i glu­he oso­be za bes­plat­no pre­uzi­ma­nje. vidi više

SALON RESSOURCE

Utorak
15:00 - 18:00
Petak
15:00 - 18:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

Sato­vi kon­zul­ta­ci­ja Far­si i Dari

Petak
13:00 - 15:00

Savje­to­va­nje   Sva­kog pet­ka u Cen­tru za ljud­ska pra­va odr­ža­va se savje­to­va­nje na far­si­ju i dari­ju. Za vri­je­me Coro­ne: savje­ti putem Whatsapp‑a i videopoziva. 

Savje­ti o pita­nji­ma migracije

Ponedjeljak
9:00-11:00
Srijeda
9:00-11:00
Četvrtak
9:00-12:00 / 15.00-17.00
Petak
9:00-11:00

arKA – aju­tor pen­tru roma­nii din Kar­l­sru­he Rumunj­­sko-nje­mač­ko druš­tvo u Baden Wür­t­tem­ber­gu RDVBW nudi pomoć i podr­šku u svim život­nim situ­aci­ja­ma za sve migran­te iz Kar­l­sru­hea – poseb­no za rumunj­ske vidi više

Savje­to­va­li­šte Kar­l­sru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Pro­fa­mi­lia Kar­l­sru­he Ponu­de za savje­to­va­nje Savje­to­va­li­šta za žene koje raz­miš­lja­ju o poba­ča­ju Savje­to­va­li­šte za soci­jal­no pra­vo Liječ­nič­ko savje­to­va­nje Savje­to­va­nje za mla­de Spol­ni odgoj LGBTTIQ* savje­to­va­nje Sek­su­al­nost i… Psi­ho­lo­ško savje­to­va­nje Posre­do­va­nje Prav­ne infor­ma­ci­je Želja za dje­com Obi­telj­ska pri­ma­lja Okru­gli vidi više

Savje­to­va­li­šte za migrante

Srijeda
9:00 - 12:00
Četvrtak
13:00 - 17:00

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusi­je   Savje­ti i podr­ška pri­je, tije­kom i nakon inte­gra­cij­skog teča­ja o slje­de­ćim pita­nji­ma:   Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Posre­do­va­nje inte­gra­cij­skih teča­je­va ili dru­gih jezič­nih ponu­da Osi­gu­ra­va­nje egzis­ten­ci­je vidi više

Savje­to­va­nje i nas­ta­va nje­mač­kog jezika

Četvrtak
10:00 - 13:00

pre­ko regis­tri­ra­ne udru­ge Pri­ja­te­lji za stran­ce Savje­to­va­nje u vezi s imi­gra­cij­skim pra­vom, opho­đe­nja s vlas­ti­ma i sudo­vi­ma, tra­že­nja pos­la ili sta­na, u bikul­tu­ral­nom bra­ku ili gdje drug­dje još tra­ži­te pomoć. Nas­ta­va vidi više