Ponude

Ponude

Savje­ti o pita­nji­ma migracije

Ponedjeljak 9:30 - 12:30
Ponedjeljak 9:30 - 12:30
Srijeda 9:30 - 12:30
Četvrtak 9:30 - 15:00
Petak
vrijeme po dogovoru

arKA – aju­tor pen­tru roma­nii din Karlsruhe

Rumunj­sko-nje­mač­ko druš­tvo u Baden Württembergu

RDVBW nudi pomoć i podr­šku u svim život­nim situ­aci­ja­ma za sve migran­te iz Kar­l­sru­hea – poseb­no za rumunj­ske sugrađane.

  • Tre­nut­ne ponu­de su:
  • Inte­gra­cij­sko savjetovanje
  • Kita­lot­sen — Pomoć pri regis­tra­ci­ji na por­ta­lu KITA gra­da Karlsruhea
  • Savje­to­va­li­šte za beskućnike
  • Pomoć obi­te­lji uz podršku
  • žen­ski kafić.
  • Ter­mi­ni po dogovoru.

Letak za pre­uzi­ma­nje
Adre­sa: Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he, Njemačka.
Kon­takt: www.rdvbw.de
E‑pošta: info@rdvbw.de

Cilj­na skupina:
Ovaj doga­đaj je besplatan

 

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Alexan­dra Demian
Rumänis­ch-Deut­s­c­he Vere­ini­gung in Baden-Wür­t­tem­berg e.V.
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.