Soci­jal­ni stanovi

U Nje­mač­koj oso­be s niskim pri­ma­nji­ma mogu iznaj­mi­ti sta­no­ve u pro­jek­ti­ma soci­jal­nog sta­no­va­nja. Za naj­am jed­nog od ovih sta­no­va potre­ban vam je Woh­n­be­rec­h­ti­gun­g­ss­c­he­in (pot­vr­da o ispu­nja­va­nju uvje­ta za soci­jal­no stanovanje).

Moli­mo nazo­vi­te da dogo­vo­ri­te ter­min
Tel.: +49 (0)721 133‑6427

Gdje?
Liegen­s­c­haf­t­samt
Lam­m­s­traße 7a, Rat­ha­us­pa­ssa­ge
76133 Kar­l­sru­he


Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?

  • Putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
  • Bora­viš­na dozvo­la ili dru­ga dozvo­la za nedav­ne migran­te iz zema­lja koje nisu čla­ni­ce EU
  • Dokaz o pri­ho­du (tj. vaše pla­će ili naknade)
  • Vaš tre­nut­ni ugo­vor o najmu

Što pri­ma­te?

  • Pot­vr­da o ispu­nja­va­nju uvje­ta za soci­jal­no sta­no­va­nje (moli­mo čuvaj­te ovaj doku­ment na sigur­nom za budu­ću upotrebu)
Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.