Broj soci­jal­nog osi­gu­ra­nja i porez­ni broj

Kar­ti­ca soci­jal­nog osi­gu­ra­nja: Ako želi­te radi­ti u Nje­mač­koj, potreb­na vam je Sozi­al­ver­sic­he­run­g­sa­uswe­is (kar­ti­ca soci­jal­ne sigur­nos­ti) sa Sozi­al­ver­sic­he­run­g­s­num­mer (broj soci­jal­nog osi­gu­ra­nja) .

Vaše druš­tvo za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, BfA (Fede­ral­na agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje) ili vaš pos­lo­da­vac pri­ja­vit će vas u nje­mač­ki miro­vin­ski sus­tav. Tada ćete dobi­ti svoj broj osi­gu­ra­nja. Moli­mo oba­vi­jes­ti­te rele­vant­ne oso­be ako već ima­te nje­mač­ki broj osiguranja.

Porez­ni broj: Tako­đer vam je potre­ban Ste­uer­num­mer (porez­ni broj). Nakon što ste se regis­tri­ra­li, Bür­ger­büro (ured za gra­đa­ne ) će auto­mat­ski pre­ni­je­ti ove podat­ke Finan­zam­tu (porez­ni ured). Tada ćete od porez­ne upra­ve poštom dobi­ti svoj porez­ni broj.