Pri­ja­va zdrav­s­te­nog osiguranja

Svat­ko u Nje­mač­koj mora ima­ti zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje i pos­to­ji mno­go zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va za izbor. Može­te sami odlu­či­ti koju Kran­ken­ka­sse (druš­tvo zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja) želi­te registrirati.

Savjet:

  • Ako ima­te posao ili pri­ma­te soci­jal­ne nak­na­de, vaš pos­lo­da­vac ili cen­tar za zapoš­lja­va­nje tako­đer vas mogu pri­ja­vi­ti u zdrav­s­tve­no osiguranje.
  • Popis obvez­ni­ka zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja može­te pro­na­ći ovdje: www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/
  • Ako jedan rodi­telj već ima zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, nje­gov brač­ni drug i dje­ca mogu se bes­plat­no osi­gu­ra­ti kao čla­no­vi obi­te­lji kod istog zdrav­s­tve­nog osiguranja.

Dobit ćete iskaz­ni­cu zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja (Kran­ke­nver­sic­her­ten­kar­te) koju mora­te poni­je­ti sa sobom sva­ki put kada posje­ti­te liječnika.

Dobro je zna­ti: Držav­ni služ­be­ni­ci, viso­ko zara­đi­va­či i slo­bod­ni rad­ni­ci mogu se regis­tri­ra­ti kod pri­vat­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja u Njemačkoj.