Ponude

Ponude

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce i migracije

Dava­nje smjer­ni­ca izbjeglicama

 

Naše ponu­de

Savje­tu­je­mo priz­na­te i odbi­je­ne tra­ži­te­lje azi­la i izbje­gli­ce kao i oso­be s nere­gu­lar­nim bora­viš­nim sta­tu­som i migrante

 

  • u pita­nji­ma pra­va borav­ka i azila
  • u pita­nji­ma soci­jal­nog prava
  • s psi­ho­so­ci­jal­nim problemima
  • u pita­nji­ma spa­ja­nja obi­te­lji i
  • u pita­nji­ma statusa

 

Naši zada­ci

  • Savje­to­va­nje i smjernice
  • Osi­gu­ra­va­nje I pobolj­ša­nje statusa
  • Jača­nje poten­ci­ja­la samopomoći
  • Koor­di­na­ci­ja i umre­ža­va­nje s odre­đe­nim spe­ci­ja­lis­tič­kim službama

 

Rad­no vrijeme:

Od pone­djelj­ka do pet­ka: od 9 do 12 sati

Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka: od 14 do 16 sati

 

Tele­fon­ska dostupnost:

Od pone­djelj­ka do pet­ka: od 8:30 do 12:30 sati

Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka: od 13:30 do 16:00 sati

 

Ter­mi­ni po dogo­vo­ru putem telefona

 

Let­ci za preuzimanje

 

Sup­port by

 

Ciljna skupina: (for all genders adults from 27 years)
Ovaj događaj je besplatan
Petra Mols und Ines Aracic
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­ens­traße 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.