Ponude

Ponude

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE

Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Karlsruhe.

Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, rumunj­skom, arap­skom, per­zij­skom, ruskom i turskom):

Pre­uz­mi­te ovdje: https://integreat.app/lkkarlsruhe/de/

 

Ili ske­ni­raj­te QR kod

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.