Ponude
Ponude

Pot­po­ra imi­gran­ti­ma na temu obuke

Četvrtak
13:00-16:00, samo po dogovoru

Podr­ška use­lje­ni­ci­ma na temu obu­ke — PIAzA

U ovom pro­jek­tu se imi­gran­ti­ma pru­ža podr­ška u potra­zi za obra­zo­va­njem, u pisa­nju doku­men­ta­ci­je za pri­ja­vu i u pri­pre­mi za raz­go­vor za posao. 

Tvrt­ke i pri­prav­ni­ke mogu se savje­to­va­ti do šest mje­se­ci tije­kom nji­ho­ve obuke.

  • Tre­nu­tač­no su mno­ga mjes­ta za nauko­va­nje — poseb­no u struč­nim zana­ti­ma — osta­la nepo­pu­nje­na una­toč dobrim izgle­di­ma za karijeru.
  • Isto­vre­me­no, u Nje­mač­koj ima mno­go mla­dih imi­gra­na­ta — koji su viso­ko moti­vi­ra­ni i ima­ju dobre izgle­de za ostanak.

Mla­di imi­gran­ti ima­ju pove­ća­nu potre­bu za podr­škom i infor­ma­ci­ja­ma u potra­zi za odgo­va­ra­ju­ćim nauko­va­njem. Potreb­ne su im infor­ma­ci­je o nje­mač­kom sus­ta­vu stru­kov­nog obra­zo­va­nja i raz­no­li­kos­ti mogu­ćih zani­ma­nja. Potreb­na je podr­ška u oda­bi­ru odgo­va­ra­ju­ćeg zani­ma­nja, pro­na­la­že­nju mjes­ta za obu­ku, pri­pre­mi mol­bi i pri­pre­mi za raz­go­vo­re za posao. Podu­ze­ću je potreb­na pomoć u rje­ša­va­nju zakon­skih zah­tje­va za stran­ce i cilja­na podr­ška u slu­ča­ju pote­ško­ća koje se poja­ve tije­kom obu­ke, npr. u obli­ku pomo­ći veza­ne uz obu­ku (AbH).

PIAzA je “pro­jekt skr­b­ni­ka” u sklo­pu pro­gra­ma ” Inte­gra­ci­ja kroz obu­ku — izgle­di za imi­gran­te ” Minis­tar­stva gos­po­dar­stva, rada i turiz­ma Baden-Wür­t­tem­ber­ga. U pro­jek­tu PIAzA podu­pi­ru se mla­di imi­gran­ti iz svih stru­kov­nih ško­la u Kar­l­sru­heu u potra­zi za sta­ži­ra­njem ili nauko­va­njem. Tvrt­ke i polaz­ni­ci mogu dobi­ti savje­te o pita­nji­ma i pro­ble­mi­ma do šest mje­se­ci nakon počet­ka obuke.

📎 Letak

Ciljna skupina: (Mladi imigranti)
Ovaj događaj je besplatan
Ali­sia Gille
ibz, 2.OG rechts
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.