Ponude

Ponude

Savje­to­va­li­šte Kar­l­sru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Ponu­de za savjetovanje

 • Savje­to­va­li­šta za žene koje raz­miš­lja­ju o pobačaju
 • Savje­to­va­li­šte za soci­jal­no pravo
 • Liječ­nič­ko savjetovanje
 • Savje­to­va­nje za mlade
 • Spol­ni odgoj
 • LGBTTIQ* savje­to­va­nje
 • Sek­su­al­nost i…
 • Psi­ho­lo­ško savjetovanje
 • Posre­do­va­nje
 • Prav­ne informacije
 • Želja za djecom
 • Obi­telj­ska primalja
 • Okru­gli Četvrtak
 • “Trbuh na trbuh”
 • Pred­škol­ski spol­ni odgoj
 • Polaz­na toč­ka rodi­telj­ski kafić
 • Pri­čaj­mo o…
 • Prav­ni savje­ti za samo­hra­ne (budu­će) majke
Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Bera­tun­g­ss­tel­le Karlsruhe
pro­fa­mi­lia Karlsruhe
Ama­li­ens­traße 25, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.