Priz­na­va­nje vaših pro­fe­si­onal­nih kvalifikacija

Jes­te li zavr­ši­li svo­ju ško­lu, obu­ku ili stu­dij u dru­goj zem­lji? Ako je tako, vaša se diplo­ma može ispi­ta­ti i priz­na­ti u Njemačkoj.

Na web stra­ni­ci www.anerkennung-in-deutschland.de može­te saz­na­ti tre­ba­te li priz­na­ti svo­ju kva­li­fi­ka­ci­ju kako bis­te mogli radi­ti u svo­joj struci.

Nazo­vi­te tele­fon­sku lini­ju “Rad i život u Nje­mač­koj ” ako ima­te pita­nja o priz­na­va­nju vaših kva­li­fi­ka­ci­ja, tra­že­nju pos­la, ula­sku i borav­ku ili uče­nju nje­mač­kog jezi­ka (uslu­ga je dos­tup­na na nje­mač­kom i engle­skom). Dežur­nu lini­ju može­te nazva­ti od pone­djelj­ka do pet­ka od 08:00 do 16:00 sati na broj: +49 (0)30 1815–1111.

IQ-Network u ibz‑u može Vas savje­to­va­ti o priz­na­va­nju stra­nih obra­zov­nih i stru­kov­nih kvalifikacija.

Kon­takt
Dogo­vo­ri­ti sas­ta­nak
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw
Za dogo­vor nazo­vi­te na tel. +49 (0)621 / 43 77 31 13 ili anerkennung@ikubiz.de

IQ-mre­ža u Arbe­it­sa­gen­tur Kar­l­sru­he-Ras­tatt
Arbe­it­sa­gen­tur Kar­l­sru­he-Ras­tatt, Beruf­sin­for­ma­ti­on­szen­trum (BiZ)
Bra­uer­str. 10
76135 Kar­l­sru­he
Inter­net: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/anerkennungsberatung

IQ-mre­ža u ibz‑u
Kaise­ral­lee 12d
76133 Kar­l­sru­he
Inter­net : https://www.anika-net.de/hr/event/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija/