Jav­ni prijevoz

Tra­mva­ji, lokal­ne željez­nič­ke uslu­ge i auto­bu­si poma­žu vam da brzo i povolj­no obi­la­zi­te raz­ne dije­lo­ve gra­da. Na www.kvv.de – web stra­ni­ci lokal­ne tvrt­ke za jav­ni pri­je­voz Kar­l­sru­her Ver­ke­hr­sver­bund (KVV) – može­te pro­na­ći sve ključ­ne infor­ma­ci­je kao što su voz­ni red za poje­di­ne rute, raz­li­či­te vrste kara­ta i nji­ho­va valjanost.

KVV.uživo apli­ka­ci­ja vam daje infor­ma­ci­je o vre­me­nu pola­ska auto­bu­sa i vlaka.

Dobro je zna­ti: Kar­l­sru­he je izvr­stan grad za bicik­lis­te – u mno­gim uli­ca­ma pored ploč­ni­ka pos­to­je bicik­lis­tič­ke staze.

Kako da kupim kartu?

Ako putu­je­te auto­bu­som ili vla­kom jed­nom ili povremeno:

  • AVG lokal­na željez­ni­ca ili VBK tra­mvaj: kar­tu može­te kupi­ti na auto­ma­tu na auto­bus­noj sta­ni­ci ili u vla­ku. U veći­ni slu­ča­je­va može­te pla­ti­ti samo gotovinom.
  • Auto­bus: Auto­bus­ne kar­te se mogu kupi­ti na auto­ma­tu ili kod vozača.
  • Ulaz­ni­ce i pret­pla­te može­te kupi­ti i putem KVV por­ta­la za kar­te za mobil­ne tele­fo­ne: https://www.kvv.de/fahrkarten/verkauf/online/kvvmobil.html
  • Kar­ta se ovje­ra­va peča­tom u vla­ku ili autobusu.
  • Apli­ka­ci­ju KVV.mobil može­te pre­uze­ti brzo i jed­nos­tav­no putem svog pamet­nog tele­fo­na. Zatim može­te povolj­no kupi­ti kar­te za auto­bu­se i vla­ko­ve putem svog raču­na u aplikaciji.

Dobro je zna­ti: cije­na vaše kar­te ovi­si o uda­lje­nos­ti koju putu­je­te. Za puto­va­nja u cen­tar gra­da Kar­l­sru­hea potreb­na vam je kar­ta za dvi­je zone .

Savjet: Ako redo­vi­to putu­je­te auto­bu­som ili vla­kom, ispla­ti se kupi­ti mje­seč­nu ili godiš­nju kar­tu . Pos­to­ji mno­go raz­li­či­tih vrsta kara­ta. Dje­ca, uče­ni­ci, šegr­ti, stu­den­ti, sta­ri­ji od 65 godi­na i lju­di koji tra­že posao pla­ća­ju manje. Mogu kupi­ti ulaz­ni­ce po sni­že­noj cijeni.

Pos­to­ji mno­go raz­li­či­tih vrsta ulaz­ni­ca, npr. poje­di­nač­ne ulaz­ni­ce, grup­ne ulaz­ni­ce, poseb­ne ulaz­ni­ce za uče­ni­ke, uče­ni­ke i stu­den­te, mje­seč­ne kar­te, godiš­nje kar­te i kar­te koje vri­je­de tek nakon 09:00 sati. Savje­te može­te dobi­ti u koris­nič­kim cen­tri­ma KVV ispred glav­nog željez­nič­kog kolo­dvo­ra i na Mar­k­t­plat­zu (Karl-Fri­edrich-Straße 9)!