Pod­no­še­nje zah­tje­va za stam­be­ne naknade

Oso­be s niskim pri­ma­nji­ma mogu pod­ni­je­ti zah­tjev za Woh­n­geld (stam­be­na nak­na­da) . Ovo je pla­ća­nje koje subven­ci­oni­ra vašu sta­na­ri­nu .

Moli­mo nazo­vi­te da dogo­vo­ri­te ter­min
Tel.: +49 (0)721 133‑6470

Gdje? Liegen­s­c­haf­t­samt
Woh­n­geld
Lam­m­s­traße 7a,
Rat­ha­us­pa­ssa­ge
76133 Kar­l­sru­he
2. kat

Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?

  • Putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
  • Dokaz o pri­ho­di­ma svih čla­no­va kućanstva
  • Dokaz o naj­mu (ugo­vor o najmu)

Što pri­ma­te?

  • Odobrenje/odbijanje vašeg zah­tje­va za stam­be­nu nak­na­du (Moli­mo da ovaj doku­ment čuva­te na sigur­nom za budu­ću upotrebu.)


Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.