Regis­tra­ci­ja u gradu

Oba­ve­za regis­tra­ci­je: U Nje­mač­koj ste po zako­nu obvez­ni pri­ja­vi­ti svo­ju adre­su ili bilo koju pro­mje­nu adre­se nad­lež­nim tije­li­ma u vašem gradu/gradu pre­bi­va­li­šta. Ovo je važ­no: možda ćete mora­ti pla­ti­ti kaz­nu ako to ne uči­ni­te na vrijeme.

Koji doku­ment tre­bam poni­je­ti sa sobom pri­li­kom registracije?

  • Putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
  • Stra­na putov­ni­ca (ako je dostupna)
  • Elek­tron­ska bora­viš­na dozvo­la (ako je dostupna)
  • Pot­vr­da vašeg naj­mo­dav­ca (npr. ugo­vor o najmu)

Važ­no: Kada se regis­tri­ra­te, dobit ćete Mel­de­bes­c­he­ini­gung (pot­vr­du regis­tra­ci­je). Moli­mo čuvaj­te ovaj doku­ment na sigur­nom mjestu.

Regis­tra­ci­ja: U Nje­mač­koj, kada se use­lja­va­te u novu kuću ili stan, mora­te se pri­ja­vi­ti kod lokal­nih vlas­ti u roku od dva tjed­na. To može­te uči­ni­ti u bilo kojem Bür­ger­büru (ure­du za gra­đa­ne) u gra­du Kar­l­sru­he. Klik­ni­te ovu povez­ni­cu da bis­te pro­naš­li adre­se svih ure­da za gra­đa­ne u Kar­l­sru­heu: https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/persoenlicher_service .

Pro­mje­na adre­se: Čak i ako se use­li­te u novu kuću ili stan u istom gra­du, mora­te u roku od dva tjed­na pri­ja­vi­ti pro­mje­nu adre­se kod lokal­nih vlasti.

Zaka­ži­te ter­min: Čes­to je dobra ide­ja dogo­vo­ri­ti ter­min u lokal­nom ure­du za gra­đa­ne pri­je odla­ska. To može­te uči­ni­ti tele­fo­nom – nazo­vi­te 115 (tele­fon­ski cen­tar za grad i okrug Kar­l­sru­he) – ili onli­ne na https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung/ .

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.