Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih sku­pi­na. Glav­na podru­čja rada su: — Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura – Kam­pa­nje i vidi više

Bub­nje­vi u ibz‑u

Ponedjeljak
17:30 -19:00

Sva­kog 3. pet­ka u mje­se­cu   “Pro­na­đi svoj ritam” — Za počet­ni­ke i napred­ne   Dođi­te i ins­pi­ri­raj­te se raz­li­či­tim rit­mo­vi­ma. Sa sobom može­te poni­je­ti svoj bubanj, bon­go itd. Vese­li­mo se! vidi više

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Utorak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Srijeda
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Četvrtak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak
9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uklju­ču­je:   *Usva­ja­nje jezi­ka o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski vidi više

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgo­vi­nu   Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, vidi više

Indi­vi­du­al­ni ter­mi­ni s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman – Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od tra­umat­skih pore­me­ća­ja (npr. PTSP‑a). Na taj način na vidi više

Inte­gra­tiv­na sport­ska ponuda

za sve U sklo­pu inte­gra­tiv­ne sport­ske ponu­de, ško­la i ured za sport u surad­nji sa svo­jim surad­ni­ci­ma nudi širo­ku pale­tu spor­to­va za sva­ko­ga. Cilj svih mje­ra je olak­ša­ti pro­ces inte­gra­ci­je vidi više

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponu­de Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski vidi više

Kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

Tree Talk — kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svi­jet O čemu se radi? Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma iz svih dije­lo­va svi­je­ta koji su zain­te­re­si­ra­ni za temu pod­cas­tin­ga i temu zašti­te kli­me i oko­li­ša. vidi više

Košar­ka do ponoći

Četvrtak
ab 10 Uhr

Nakon dvi­je godi­ne coro­na stan­ke, od 15. ruj­na 2022. ponov­no kre­će bes­plat­na sport­ska ponu­da „Košar­ka do pono­ći“ u sklo­pu pro­gra­ma „Druš­tve­no zajed­niš­tvo kroz sport“. Od 22 sata do pono­ći mla­di od vidi više

Kuhi­nja za kulturu

Ponedjeljak
11:00 - 15:00
Utorak
11:00 - 15:00
Srijeda
11:00 - 15:00
Četvrtak
11:00 - 15:00
Petak
11:00 - 15:00

U Alte Seile­rei   Mjes­to za goz­bu Mjes­to za obli­ko­va­nje buduć­nos­ti Mjes­to za neo­bič­ne pro­jek­te Druš­tve­no mjes­to Mjes­to za sva­ko­ga Mjes­to za Vas

Kul­tu­ra za sve — Vol­k­sbüh­ne Kar­l­sru­he eV

Ponedjeljak
10:00 - 13:00
Petak
10:00 - 13:00

KULTURA ZA SVE zna­či: Omo­gu­ću­je­mo posjet kaza­li­štu po razum­noj cije­ni. Nudi­mo 11 raz­li­či­tih kaza­liš­nih pret­pla­ta. Vi bira­te, mi dos­tav­lja­mo ulaz­ni­ce za želje­ni broj pred­sta­va u kaza­li­šti­ma Kar­l­sru­hea po Vašem izbo­ru. vidi više

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komu­ni­ka­ci­je   Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kul­tu­re. Cilje­vi udru­ge su: Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada Jača­nje anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve vidi više

Lokal­na Agen­da 21

Anga­žman za više odr­ži­vos­ti u Kar­l­sru­heu Anga­žman za odr­živ i pre­ma buduć­nos­ti ori­jen­ti­ran Kar­l­sru­he, kao i za odr­živ razvo­ju diljem svi­je­ta, je velik u Kar­l­sru­heu — kako među gra­đa­ni­ma tako vidi više

Među­na­rod­ni sas­ta­nak majki

Ponedjeljak
11:30
Utorak
11:30

u Pes­ta­lo­zzi ško­li u Dur­lac­hu   Kafić za maj­ke nami­je­njen je svim maj­ka­ma iz Pes­ta­lo­zzi ško­le Dur­lach (bri­ga o dje­ci za to vri­je­me je zajam­če­na). Maj­ke ima­ju pri­li­ku raz­mje­nji­va­ti ​​ide­je vidi više

Među­na­rod­ni žen­ski kafić

Četvrtak
15:30 - 18:00

Mjes­to susre­ta žena iz svih zema­lja Među­na­rod­ni žen­ski kafić otvo­re­no je mjes­to susre­ta žena iz svih zemalja.

Mjes­ta susre­ta za maj­ke i očeve

Kafi­ći za maj­ke, kafi­ći za rodi­te­lje, počet­ni rodi­telj­ski kafi­ći, sas­tan­ci za doje­nje i sas­tan­ci za oče­ve Raz­li­či­ta mjes­ta za rodi­telj­ske i obi­telj­ske sas­tan­ke nude vam pri­li­ku da stu­pi­te u kon­takt s vidi više

Moj zele­ni grad Karlsruhe

„Uči­ni sam“ pro­jek­ti za zele­ni Kar­l­sru­he   Zajed­no može­mo uči­ni­ti Kar­l­sru­he odr­ži­vim. Može­mo razvi­ti i imple­men­ti­ra­ti ide­je. Možda stvo­ri­ti kvar­tov­ski vrt, for­mi­ra­ti ener­get­ske zajed­ni­ce, zajed­no se bavi­ti spor­tom u par­ku vidi više

Over­Dri­ve

Srijeda
10:00 - 11:00

Među­na­rod­na onli­ne knjiž­ni­ca   Over­Dri­ve je bes­plat­na uslu­ga koju pru­ža vaša grad­ska knjiž­ni­ca koja vam omo­gu­ću­je posu­đi­va­nje digi­tal­nog sadr­ža­ja (poput e‑knjiga i audi­ok­nji­ga) bilo kada i bilo gdje.   Sve što vidi više

queer­Café

Utorak

queer­Café je usmje­ren na LGBTIQ migran­te i izbje­gli­ce koji žele upoz­na­ti dru­ge queer oso­be u Kar­l­sru­heu. Želje­li bismo pokre­nu­ti raz­mje­nu i ponu­di­ti smjer­ni­ce o tema­ma kao što su queer migrant vidi više

Rodi­telj­ski sas­ta­nak “Bärenstark”(jak kao medvjed)

Srijeda

Uspos­ta­vi­te kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com za vri­je­me doruč­ka Rodi­te­lji i dje­ca do 4 godi­ne mogu na rodi­telj­skom sas­tan­ku “Bärens­tark” stu­pi­ti u kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com u vidi više

Sport­ska ponu­da NCO-kluba

Srijeda
18:30
Petak
18:30

I u vri­je­me Coro­ne i zatvo­re­nom par­ko­ur dvo­ra­nom važ­no nam je da se dje­ca i mla­di kre­ću. Zato tre­nut­no nudi­mo tre­ning uži­vo tri dana u tjed­nu.   Sva­kog pet­ka u vidi više

Sve pod jed­nim krovom

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusi­je Dje­ca, mla­di, odras­li i sta­ri­je oso­be svih naci­onal­nos­ti. Vese­li­mo se svi­ma koji nam dođu. U cen­tru za mla­de nudi­mo sadr­žaj­ne aktiv­nos­ti u slo­bod­no vri­je­me za jača­nje poten­ci­ja­la vidi više

Zajed­nič­ke veče­ri kuhanja

za izbje­gli­ce i sta­nov­ni­ke Mi smo zajed­ni­ca Über den Tel­ler­rand (raz­miš­lja­nje izvan okvi­ra) Kar­l­sru­he, jedan od pre­ko 30 služ­be­nih sate­li­ta regis­tri­ra­ne udru­ge Über den Tel­ler­rand e.V. Zajed­no se zala­že­mo za vidi više