Izja­va o misi­ji  save­za AniKA

Što zas­tu­pa­mo (samo­po­ima­nje)?

Ani­KA – Dola­zak u Kar­l­sru­he savez je sudi­oni­ka koji rade na poli­ti­ci inte­gra­ci­je u gra­du Kar­l­sru­heu. Cilj save­za je dalj­nji razvoj struk­tu­re dobro­doš­li­ce u Kar­l­sru­heu i uspos­tav­lja­nje „inte­gra­cij­skog puta u Kar­l­sru­heu“. Savez želi uklju­či­ti sve sudi­oni­ke u gra­du Kar­l­sru­heu koji su u kon­tak­tu s dose­lje­ni­ci­ma. Ani­KA pro­mi­če doživ­ljaj gra­da Kar­l­sru­hea kao priv­lač­nog sre­di­šta za (nove) dose­lje­ni­ke. Ani­KA bi svim pri­doš­li­ca­ma tre­ba­la biti prvo  uto­či­šte u svim situ­aci­ja­ma, pru­ži­ti im brze i opsež­ne infor­ma­ci­je i pru­ži­ti im prik­lad­ne ponude.

Savez želi uklju­či­ti sve sudi­oni­ke u gra­du Kar­l­sru­heu koji su u kon­tak­tu s dose­lje­ni­ci­ma i pove­za­ti ih. Savez je nami­je­njen obo­ga­ći­va­nju rada savez­ni­ka time što se omo­gu­ća­va raz­mje­na miš­lje­nja. Kao savez koji se nepre­kid­no mije­nja i  uči, fokus je na redo­vi­toj raz­mje­ni i zajed­nič­kom dalj­njem razvo­ju. Sudi­oni­ci save­za aktiv­no pro­mi­ču vid­lji­vost i svi­jest o save­zu Ani­KA. Inter­kul­tu­ral­nost i raz­li­či­tost te pri­vr­že­nost slo­bod­nim i demo­krat­skim temelj­nim vri­jed­nos­ti­ma su smjer­ni­ce našeg rada. Ani­KA u poli­ti­ci dje­lu­je kao glas­no­go­vor­nik savez­ni­ka i dose­lje­ni­ka, te podr­ža­va demo­krat­sko sudje­lo­va­nje u smis­lu osnaživanja.

Što želi­mo pos­ti­ći? (Cilj)

Cilj našeg rada je pru­ži­ti novim dose­lje­ni­ci­ma jed­nos­tav­nu i jas­nu podr­šku te im olak­ša­ti sna­la­že­nje u novoj domo­vi­ni. Ani­KA pove­ća­va vid­lji­vost i tran­s­pa­rent­nost ponu­da svih savez­ni­ka na jed­nos­tav­nom jezi­ku. Struk­tu­re upra­ve i jav­nog živo­ta tre­ba­le bi biti razum­lji­ve. U tu svr­hu nepres­ta­no se doda­va­ju nove ponu­de, te se upra­ve i lokal­na poli­ti­ka nepres­ta­no raz­mje­nju­ju. Ani­KA ima za cilj dje­lo­va­ti kao most izme­đu onih koji su uklju­če­ni u inte­gra­cij­sku poli­ti­ku i cilj­nih sku­pi­na tih ponuda.AniKA stva­ra pri­li­ke za susre­te i pre­tva­ra dose­lje­ni­ke u mul­ti­pli­ka­to­re nji­ho­vog rada.

Kako ćemo to pos­ti­ći? (Osnov­ni principi)

Ani­KA ima jas­ne struk­tu­re i tran­s­pa­rent­ne pro­ce­se dono­še­nja odlu­ka. Umre­ža­va­nje stva­ra stal­nu i jed­nos­tav­nu raz­mje­nu pro­fe­si­onal­nog iskus­tva izme­đu savez­ni­ka. Inten­ziv­na raz­mje­na struč­nih pita­nja odvi­ja se na redo­vi­tim sas­tan­ci­ma save­za, na koji­ma se koor­di­ni­ra zajed­nič­ki pris­tup, razvi­ja­ju zajed­nič­ke teme i dije­le važ­ni zada­ci. Na pri­mjer, mogle su se uspos­ta­vi­ti rad­ne sku­pi­ne koje se bave spe­ci­fič­nim pita­nji­ma kao što su trži­šte rada, inte­gra­ci­ja, razu­mi­je­va­nje admi­nis­tra­tiv­nih struk­tu­ra i admi­nis­tra­tiv­nih odgo­vor­nos­ti ili kul­tur­no obrazovanje.

Upra­va save­za Ani­KA pri­pre­ma sas­tan­ke u surad­nji i bli­skoj koor­di­na­ci­ji s uprav­ljač­kom gru­pom AniKa‑e te rezul­ta­te pri­op­ća­va svim part­ne­ri­ma save­za Ani­KA. Cilje­ve AniKa‑e podr­ža­va­ju svi savez­ni­ci i aktiv­no sudje­lu­ju u izra­di stra­te­gi­je i šire­nju rada save­za AniKa.

Kako se pos­ta­je član save­za? (Uvje­ti članstva)

Čla­no­vi save­za mogu pos­ta­ti svi sudi­oni­ci uklju­če­ni u use­lja­va­nje i inte­gra­ci­ju u gra­du Kar­l­sru­heu koji dije­le cilje­ve i samo­po­ima­nje s Ani­KA-om i koji su volj­ni redo­vi­to radi­ti u save­zu. Izja­va o misi­ji save­za Ani­KA temelj je surad­nje i koju podr­ža­va­ju i žive svi članovi.

Part­ne­ri u inte­gra­ci­ji mogu biti ins­ti­tu­ci­je, nad­lež­na tije­la, spon­zo­ri, klu­bo­vi, udru­ge i dru­gi neko­mer­ci­jal­ni pru­ža­te­lji uslu­ga. Uprav­ljač­ka sku­pi­na odlu­ču­je o novim čla­no­vi­ma save­za. Oni se pred­stav­lja­ju u save­zu sa samo­opi­som, koji se može pogle­da­ti i na stra­ni­ca­ma save­za AniKA.

Surad­nje

Savez Ani­KA skla­pa part­ner­ske surad­nje s tvrt­ka­ma, kor­po­ra­ci­ja­ma i zak­la­da­ma koje podu­pi­ru savez. Nji­ho­ve ponu­de mogu se pogle­da­ti na stra­ni­ca­ma save­za Ani­KA, ali same nisu čla­ni­ce Ani­KA saveza.