Imi­gra­cij­ski ured Kar­l­sru­he (Aus­län­der­behör­de)

Gdje se mora­te pri­ja­vi­ti ako nis­te iz zem­lje EU?
Ako ste držav­lja­nin zem­lje izvan EU- a i ula­zi­te u Nje­mač­ku kako bis­te ovdje traj­no živje­li, mora­te se pri­ja­vi­ti u lokal­noj Aus­län­der­behör­de (Imi­gra­cij­ski ured Kar­l­sru­he). Oni će vam izda­ti Aufen­t­hal­t­sti­tel (bora­viš­nu dozvolu).

Za izda­va­nje ili pro­du­lje­nje bora­viš­ne dozvo­le, Imi­gra­cij­ski ured Vam nudi slje­de­će moguć­nos­ti za pod­no­še­nje zahtjeva:

  • Pri­ja­ve putem e‑maila
    Ispu­nje­nu i pot­pi­sa­nu pri­ja­vu te potreb­ne doku­men­te poša­lji­te na vri­je­me, pri­je iste­ka roka — kao PDF dato­te­ku e‑poštom na: abh@oa.karlsruhe.de
  • Pod­no­še­nje pri­ja­ve poštom ili uba­ci­va­njem u poštan­ski san­du­čić
    Adre­sa: Imi­gra­cij­ski ured, Kaise­ral­lee 8, 76133 Karlsruhe.

Rje­še­nje ćete dobi­ti na e‑mail ili poštom. Nakon pri­mit­ka ovog pisma može­te sami zaka­za­ti ter­min za pre­da­ju biome­trij­skih poda­ta­ka (oti­sak prsta i fotografija).

Moli­mo Vas da se una­pri­jed naj­a­vi­te na tele­fo­ne – Tel. 115 – ili onli­ne na:

Moli­mo zabi­lje­ži­te:
Osob­ni posjet moguć je samo uz pret­hod­nu najavu

Aus­län­der­behör­de
Grad Kar­l­sru­he
Kaise­ral­lee 8
76133 Kar­l­sru­he
Sta­ja­li­šte: Mühl­bur­ger Tor
Lini­je: S1, S11. S12, S2, S5, S51
Tra­mvaj 1, 2, 3, 4

Što da pone­sem sa sobom?

  • Osob­na iskaz­ni­ca ili putovnica
  • Pot­vr­da regis­tra­ci­je od Bürgerbüro
  • Osta­li doku­men­ti ari­ra­ju ovis­no o slučaju

Što pri­mam?

  • Bora­viš­na dozvo­la, bora­viš­na dozvo­la za poseb­ne namje­ne ili dru­ge potvrde

Obras­ci

Obras­ci mora­ju biti ispu­nje­ni i potpisani

Čes­ta pitanja

Istek­la mi je bora­viš­na dozvo­la. Što tre­bam uči­ni­ti?
Moli­mo vas da pot­pi­sa­nu pri­ja­vu i doku­men­te poša­lje­te što pri­je.
Poša­lji­te doku­men­te kao PDF dato­te­ku e‑poštom na: abh@oa.karlsruhe.de

Moja izmiš­lje­na pot­vr­da (Fik­ti­on­sbes­c­he­ini­gung) je istek­la. Što tre­bam ima­ti na umu?
Uči­nak fik­ci­je nas­tav­lja se pri­mje­nji­va­ti ​​po zako­nu.
U slu­ča­ju potre­be (npr. za hit­no puto­va­nje) može se izda­ti i pos­la­ti Vam pot­vr­da o nas­tav­ku valja­nos­ti fik­ci­je.
Poša­lji­te e‑mail s pot­vr­dom o puto­va­nju na: abh@oa.karlsruhe.de

Dru­ge usluge

npr. rad­na dozvo­la, au pair, izja­va o pre­da­nos­ti može­te pro­na­ći ovdje

Dobro je zna­ti: gra­đa­ni EU‑a uži­va­ju slo­bo­du kre­ta­nja unu­tar Europ­ske uni­je. To zna­či da se mogu slo­bod­no kre­ta­ti u dru­gim drža­va­ma čla­ni­ca­ma, ući ili osta­ti tamo. Ne mora­ju se pri­ja­vi­ti u Ure­du za use­lje­niš­tvo niti pod­ni­je­ti zah­tjev za rad­nu dozvolu.