Ured za regis­tra­ci­ju stra­na­ca (Aus­län­der­behör­de)

Gdje se mora­te regis­tri­ra­ti ako nis­te iz zem­lje EU? Ako ste držav­lja­nin zem­lje izvan EU ‑a i ula­zi­te u Nje­mač­ku kako bis­te ovdje traj­no živje­li, mora­te se pri­ja­vi­ti kod lokal­nog Aus­län­der­behör­dea (Ured za regis­tra­ci­ju stra­na­ca). Oni će vam izda­ti Aufen­t­hal­t­sti­tel (bora­viš­nu dozvolu).

Moli­mo Vas da una­pri­jed zaka­že­te ter­min putem tele­fo­na – tel. 115 – ili onli­ne na https://tempus-termine.com/termine/index.php?anlagennr=29&anwendung=1&infotext=bb

Gdje? Aus­län­der­behör­de
Grad Kar­l­sru­he
Ord­nun­gs- und Bür­ge­ramt
Kaise­ral­lee 8
76124 Kar­l­sru­he
2. kat
Sobe: E 219 do E 223

Što da pone­sem sa sobom?

  • Osob­na iskaz­ni­ca ili putovnica
  • Pot­vr­da regis­tra­ci­je od Bür­ger­büro

Što pri­mam?

  • Bora­viš­na dozvo­la, bora­viš­na dozvo­la za poseb­ne namje­ne ili dru­ge potvrde

Gra­đa­ni EU uži­va­ju slo­bo­du kre­ta­nja unu­tar Europ­ske uni­je. To zna­či da se mogu slo­bod­no kre­ta­ti u dru­gim drža­va­ma čla­ni­ca­ma, ući ili osta­ti tamo. Ne mora­ju se pri­ja­vi­ti u Ured za regis­tra­ci­ju stra­na­ca niti pod­ni­je­ti zah­tjev za rad­nu dozvolu.

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.