Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbjeglice

Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbje­gli­ce Razu­mi­je­va­nje funk­ci­oni­ra­nja Nje­mač­ke temelj je dobrog suži­vo­ta. Svi ima­ju iste obve­ze i mora­ju se pri­dr­ža­va­ti nje­mač­kog zako­na. Ali svi tako­đer ima­ju ista pra­va. U vidi više

AWO Migra­cij­sko savjetovanje

AWO Migra­cij­sko savje­to­va­nje Od počet­ka 2005. AWO gra­da Kar­l­sru­hea nudi savje­to­va­nje i podr­šku imi­gran­ti­ma i nji­ho­vim obi­te­lji­ma. Cilj­na sku­pi­na Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i vi ste: sta­ri­ji od 27 godi­na novo vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le imi­gran­te Za imi­gran­te i nji­ho­ve obi­te­lji Ova služ­ba za spe­ci­fič­ne migra­ci­je osno­va­na je novim Zako­nom o use­lje­nju s ciljem pru­ža­nja podr­ške i pra­će­nja use­lje­ni­ka u nji­ho­vom vidi više

Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih sku­pi­na. Glav­na podru­čja rada su: — Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura – Kam­pa­nje i vidi više

Bub­nje­vi u ibz‑u

Ponedjeljak
17:30 -19:00

Sva­kog 3. pet­ka u mje­se­cu   “Pro­na­đi svoj ritam” — Za počet­ni­ke i napred­ne   Dođi­te i ins­pi­ri­raj­te se raz­li­či­tim rit­mo­vi­ma. Sa sobom može­te poni­je­ti svoj bubanj, bon­go itd. Vese­li­mo se! vidi više

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Utorak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Srijeda
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Četvrtak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak
9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uklju­ču­je:   *Usva­ja­nje jezi­ka o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski vidi više

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgo­vi­nu   Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, vidi više

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na orijentacija

Ponedjeljak
08:00 - 17:00
Utorak
14:00 - 17:00
Četvrtak
14:00 - 17:00
Petak
08:00 - 17:00

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na ori­jen­ta­ci­ja Za mla­de od 15 do 27 godi­na Pro­jekt Geht je bio?! je kom­ple­men­tar­na i poprat­na uslu­ga savje­to­va­nja i zapoš­lja­va­nja. Nami­je­njen je mla­dim lju­di­ma u dobi vidi više

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim pori­jek­lom Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi vidi više

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni por­tal Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti vidi više

Indi­vi­du­al­ne sean­se s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman — Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od pore­me­ća­ja pove­za­nih s tra­umom (npr. PTSP). Mi okup­lja­mo vidi više

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Kar­l­sru­he. Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, vidi više

Inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor — COLA TAXI OKAY

Utorak
19.00

Inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor COLA TAXI OKAY je inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor koji ima za cilj stvo­ri­ti mjes­to za susre­te, raz­mje­nu i kre­ati­van rad. Želi­mo olak­ša­ti među­sob­nu kul­tur­nu inte­gra­ci­ju, u bilo kojem vidi više

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski mentori

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski men­to­ri Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Grad Kar­l­sru­he podu­pi­re među­na­rod­ne rodi­te­lje bro­šu­ra­ma na raz­li­či­tim jezi­ci­ma na temu škol­skog obra­zo­va­nja. Osim toga, rodi­te­lji­ma poma­žu kva­li­fi­ci­ra­ni men­to­ri za rodi­te­lje vidi više

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Srijeda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Kar­l­sru­he U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he može­te: — Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vje­šti­ne, — Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći vidi više

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda
15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih ško­la Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjes­to! Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki vidi više

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponu­de Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski vidi više

Kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

Tree Talk — kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svi­jet O čemu se radi? Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma iz svih dije­lo­va svi­je­ta koji su zain­te­re­si­ra­ni za temu pod­cas­tin­ga i temu zašti­te kli­me i oko­li­ša. vidi više

Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezika

Četvrtak
10:00 - 13:00

Savje­to­va­nje i podu­ka nje­mač­kog Fre­un­de für Frem­de eV (pri­ja­te­lji za stra­ne e. V.)  Savje­to­va­nje o pita­nji­ma stra­nog pra­va, u odno­si­ma s vlas­ti­ma i sudo­vi­ma, kada tra­ži­te posao ili smje­štaj, kada ste vidi više

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Četvrtak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Moli­mo Vas da pri­pre­mi­te svo­je doku­men­te za vidi više

Košar­ka do ponoći

Četvrtak
ab 10 Uhr

Nakon dvi­je godi­ne coro­na stan­ke, od 15. ruj­na 2022. ponov­no kre­će bes­plat­na sport­ska ponu­da „Košar­ka do pono­ći“ u sklo­pu pro­gra­ma „Druš­tve­no zajed­niš­tvo kroz sport“. Od 22 sata do pono­ći mla­di od vidi više

Kuhi­nja za kulturu

Ponedjeljak
11:00 - 15:00
Utorak
11:00 - 15:00
Srijeda
11:00 - 15:00
Četvrtak
11:00 - 15:00
Petak
11:00 - 15:00

U Alte Seile­rei   Mjes­to za goz­bu Mjes­to za obli­ko­va­nje buduć­nos­ti Mjes­to za neo­bič­ne pro­jek­te Druš­tve­no mjes­to Mjes­to za sva­ko­ga Mjes­to za Vas

Kul­tu­ra za sve — Vol­k­sbüh­ne Kar­l­sru­he eV

Ponedjeljak
10:00 - 13:00
Petak
10:00 - 13:00

KULTURA ZA SVE zna­či: Omo­gu­ću­je­mo posjet kaza­li­štu po razum­noj cije­ni. Nudi­mo 11 raz­li­či­tih kaza­liš­nih pret­pla­ta. Vi bira­te, mi dos­tav­lja­mo ulaz­ni­ce za želje­ni broj pred­sta­va u kaza­li­šti­ma Kar­l­sru­hea po Vašem izbo­ru. vidi više

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komu­ni­ka­ci­je   Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kul­tu­re. Cilje­vi udru­ge su: Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada Jača­nje anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve vidi više

LERNBOX & Wel­co­me Café tvrt­ke Flüc­h­tlin­g­shil­fe Karlsruhe

Ponedjeljak
15:00 - 18:00
Utorak
15:00 - 18:00
Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00
Petak
15:00 - 18:00

LERNBOX & Wel­co­me Café tvrt­ke Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he  Tre­nut­no se pro­jek­ti LERNBOX i Wel­co­me Café SALON RESOURCE Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he eV odr­ža­va­ju sva­kog pos­li­je­pod­ne­va od pone­djelj­ka do pet­ka od 15 do 18 vidi više

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu — Ponu­de za slo­bod­no vrijeme

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu — Ponu­de za slo­bod­no vri­je­me “LaVie” — queer cen­tar za mla­de: https://stja.de/lavie/ “SCHWUNG” — krov­na orga­ni­za­ci­ja koja osi­gu­ra­va pros­tor i infras­truk­tu­ru za gru­pe: https://www.schwung-karlsruhe.de/ Ime­nik queer orga­ni­za­ci­ja vidi više

Lokal­na Agen­da 21

Anga­žman za više odr­ži­vos­ti u Kar­l­sru­heu Anga­žman za odr­živ i pre­ma buduć­nos­ti ori­jen­ti­ran Kar­l­sru­he, kao i za odr­živ razvo­ju diljem svi­je­ta, je velik u Kar­l­sru­heu — kako među gra­đa­ni­ma tako vidi više

LSGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – ponu­de pomoći

Savje­to­va­nja   ILSE (Ini­ci­ja­ti­va lez­bij­skih i gej rodi­te­lja) Kar­l­sru­he je otvo­re­na gru­pa za sve obi­te­lji dugi­nih boja i one koji to žele pos­ta­ti u Kar­l­sru­heu i oko­li­ci. Zajed­no s mno­gim vidi više

Medi­netz

Srijeda
14:00 - 16:00

boles­tan a bez papi­ra?   Medi­netz Kar­l­sru­he je medi­cin­ski savje­to­dav­ni i posred­nič­ki cen­tar za oso­be bez doku­me­na­ta, oso­be bez zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ili bez sta­tu­sa pre­bi­va­li­šta, izbje­gli­ce i beskuć­ni­ke koji nema­ju vidi više