AIDS Pomoć Karlsruhe

Ponedjeljak
13.00 - 16.00
Utorak
10.00 - 13.00
Srijeda
13.00 - 16.00
Četvrtak
15.00 - 18.00

Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje „AIDS Pomoć Kar­l­sru­he – Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje“ neza­vis­na je i nepro­fit­na udru­ga koja je osno­va­na 1985. godi­ne kao „AIDS-Ini­ci­ja­ti­va Kar­l­sru­he e.V.“. Nudi­mo kom­pe­tent­ne savje­te i vidi više

Ame­rič­ka knjiž­ni­ca Karlsruhe

Utorak
14.00 - 18.00
Srijeda
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Ponedjeljak
14.00 - 18.00
Petak
14.00 - 18.00
Ponedjeljak
10:00 -14:00

Ame­rič­ka knjiž­ni­ca je knjiž­ni­ca na engle­skom jezi­ku u sje­ver­nom dije­lu Kar­l­sru­hea. Dio je Grad­ske knjiž­ni­ce Kar­l­sru­he, pa vam je za posud­bu knji­ga potreb­na samo iskaz­ni­ca za Grad­sku knjiž­ni­cu Kar­l­sru­he. Ovdje vidi više

Apli­ka­ci­ja za dolazak

Savez­nog ure­da za migra­ci­je i izbje­gli­ce Odgo­vo­ri na mno­ga sva­kod­nev­na pita­nja. Infor­ma­ci­je o tema­ma azi­la, obu­ke, rada. Bes­plat­ne ponu­de za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka onli­ne. Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce razvio vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Cilj­na sku­pi­na Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i jes­te sta­ri­ji od 27 godi­na novo u Nje­mač­koj sa stal­nim pre­bi­va­li­štem ovdje (npr. s borav­kom radi pos­la, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obi­te­lji…) kas­ni vidi više

Bes­pla­tan C1 tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
9:00 - 12:15
Utorak
9:00 - 12:15
Srijeda
9:00 - 12:15
Četvrtak
9:00 - 12:15
Petak
9:00 - 12:15

za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za stu­di­ra­nje koji ima­ju dobru B2 razi­nu Od lip­nja 2018. DHBW Kar­l­sru­he nudi bes­pla­tan tečaj nje­mač­kog jezi­ka C1 tri puta tjed­no u jutar­njim sati­ma za izbje­gli­ce i vidi više

Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih sku­pi­na. Glav­na podru­čja rada su: — Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura – Kam­pa­nje i vidi više

Bios zašti­ta žrtava

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Ini­ci­ja­ti­va tret­ma­na za zašti­tu žrta­va (BIOS-BW) je udru­ga suda­ca, držav­nih odvjet­ni­ka, odvjet­ni­ka, psi­ho­lo­ga i dru­gih zain­te­re­si­ra­nih oso­ba.   BIOS-BW ponu­da u biti uklju­ču­je:   — Pomoć žrtva­ma nasil­nog kri­mi­na­la: Ambu­lant­na jedi­ni­ca vidi više

Bub­nje­vi u ibz‑u

Ponedjeljak

Sva­kog 3. pet­ka u mje­se­cu   “Pro­na­đi svoj ritam” — Za počet­ni­ke i napred­ne   Dođi­te i ins­pi­ri­raj­te se raz­li­či­tim rit­mo­vi­ma. Sa sobom može­te poni­je­ti svoj bubanj, bon­go itd. Vese­li­mo se! vidi više

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Utorak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Srijeda
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Četvrtak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak
9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uklju­ču­je:   *Usva­ja­nje jezi­ka o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski vidi više

Cjd — Dari­va­telj prilika

Ponedjeljak
Petak

Spa­ja­nje lju­di i pos­lo­va   Nudi­mo: Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Ponu­de za pro­fe­si­onal­nu ori­jen­ta­ci­ju za rodi­te­lje Coac­hing ponu­de za obu­ke na pola rad­nog vre­me­na i za upis u kva­li­fi­ka­ci­je, dalj­nje usa­vr­ša­va­nje vidi više

COLA TAXI OKAY

Utorak
19.00

COLA TAXI OKAY je inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor koji želi stvo­ri­ti mjes­to za susre­te, raz­mje­nu i kre­ati­van rad. Želi­mo omo­gu­ći­ti među­sob­nu kul­tur­nu inte­gra­ci­ju, u bilo kojem obli­ku i za sve — vidi više

esta­bli

Digi­tal­na plat­for­ma za osni­va­če migran­te Esta­bli podr­ža­va nove gra­đa­ne i lju­de iz ino­zem­s­tva koji ima­ju pote­ško­ća s nje­mač­kim jezi­kom da osnu­ju vlas­ti­tu tvrt­ku u Nje­mač­koj. Nudi­mo mre­žu isto­miš­lje­ni­ka i struč­nja­ka vidi više

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgo­vi­nu   Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, vidi više

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim pori­jek­lom Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi vidi više

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni por­tal Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti vidi više

Indi­vi­du­al­ni ter­mi­ni s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman – Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od tra­umat­skih pore­me­ća­ja (npr. PTSP‑a). Na taj način na vidi više

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarodno

Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Infor­ma­tiv­na web stra­ni­ca gra­da Kar­l­sru­hea s ponu­da­ma na raz­nim jezi­ci­ma o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja. www.karlsruhe.de/eltern_international

Inte­gra­tiv­na sport­ska ponuda

za sve U sklo­pu inte­gra­tiv­ne sport­ske ponu­de, ško­la i ured za sport u surad­nji sa svo­jim surad­ni­ci­ma nudi širo­ku pale­tu spor­to­va za sva­ko­ga. Cilj svih mje­ra je olak­ša­ti pro­ces inte­gra­ci­je vidi više

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Kar­l­sru­he. Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, vidi više

Inter­nat. Scho­lars & Wel­co­me Office

za stra­ne znans­tve­ni­ke Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nja je cen­tral­na toč­ka kon­tak­ta za među­na­rod­nu mobil­nost istra­ži­va­ča na KIT‑u. IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na KIT radi znans­tve­nog vidi više

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Srijeda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Kar­l­sru­he U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he može­te: — Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vje­šti­ne, — Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći vidi više

Jezič­ni tan­dem na KIT‑u

Za izbje­gli­ce i stu­den­te svih sve­uči­li­šta u Kar­l­sru­heu   Pro­gram jezič­nog tan­de­ma “Peli­can” nami­je­njen je izbje­gli­ca­ma zain­te­re­si­ra­nim za obra­zo­va­nje koji su zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje na sve­uči­li­štu u Kar­l­sru­heu i koji vidi više

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponu­de Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski vidi više

KIT-ov Pro­gram za prijatelje

Srijeda
Office hours 13:00 - 14:00

Sri­je­da Ori­jen­ta­ci­ja na novom mjes­tu stu­di­ra­nja i inter­kul­tu­ral­na među­sob­na raz­mje­na   Pro­gram za pri­ja­te­lje (Bud­dy-Pro­­gramm) od IstO (Inter­na­ti­onal stu­dents offi­ce) je plat­for­ma za među­na­rod­ne susre­te novo­pri­doš­lih stu­de­na­ta iz cije­log svi­je­ta vidi više

Kon­zul­ta­ci­je za budu­će studente

Ponedjeljak
14:00 - 16:00
Utorak
14:00 - 16:00
Srijeda
14:00 - 16:00
Četvrtak
14:00 - 16:00
Petak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­ci­je za izbje­gli­ce koji su zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje – indi­vi­du­al­no savje­to­va­nje o stu­di­ra­nju i obu­ci   Jes­te li pobje­gli i želi­te stu­di­ra­ti u Nje­mač­koj? Jes­te li već čuli za KIT i vidi više

Kuhi­nja za kulturu

Ponedjeljak
11:00 - 15:00
Utorak
11:00 - 15:00
Srijeda
11:00 - 15:00
Četvrtak
11:00 - 15:00
Petak
11:00 - 15:00

U Alte Seile­rei   Mjes­to za goz­bu Mjes­to za obli­ko­va­nje buduć­nos­ti Mjes­to za neo­bič­ne pro­jek­te Druš­tve­no mjes­to Mjes­to za sva­ko­ga Mjes­to za Vas

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komu­ni­ka­ci­je   Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kul­tu­re. Cilje­vi udru­ge su: Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada Jača­nje anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve vidi više

LERNBOX — KARLSRUHE

Utorak
15:00 - 17:00
Petak
15:00 - 17:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – aktiv­nos­ti u slo­bod­no vrijeme

Ponu­de: “LaVie” — Queer cen­tar za mla­de: https://stja.de/lavie/   “SCHWUNG” — krov­na orga­ni­za­ci­ja koja čini pros­to­re i infras­truk­tu­ru dos­tup­nim gru­pa­ma: https://www.schwung-karlsruhe.de/   Lis­ta queer orga­ni­za­ci­ja i doga­đa­ja u Kar­l­sru­heu i vidi više