Apli­ka­ci­ja za dolazak

Savez­nog ure­da za migra­ci­je i izbje­gli­ce Odgo­vo­ri na mno­ga sva­kod­nev­na pita­nja. Infor­ma­ci­je o tema­ma azi­la, obu­ke, rada. Bes­plat­ne ponu­de za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka onli­ne. Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce razvio vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Cilj­na sku­pi­na Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i jes­te sta­ri­ji od 27 godi­na novo u Nje­mač­koj sa stal­nim pre­bi­va­li­štem ovdje (npr. s borav­kom radi pos­la, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obi­te­lji…) kas­ni vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le imi­gran­te Za imi­gran­te i nji­ho­ve obi­te­lji Ova služ­ba za spe­ci­fič­ne migra­ci­je osno­va­na je novim Zako­nom o use­lje­nju s ciljem pru­ža­nja podr­ške i pra­će­nja use­lje­ni­ka u nji­ho­vom vidi više

Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih sku­pi­na. Glav­na podru­čja rada su: — Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura – Kam­pa­nje i vidi više

Bios zašti­ta žrtava

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Ini­ci­ja­ti­va tret­ma­na za zašti­tu žrta­va (BIOS-BW) je udru­ga suda­ca, držav­nih odvjet­ni­ka, odvjet­ni­ka, psi­ho­lo­ga i dru­gih zain­te­re­si­ra­nih oso­ba.   BIOS-BW ponu­da u biti uklju­ču­je:   — Pomoć žrtva­ma nasil­nog kri­mi­na­la: Ambu­lant­na jedi­ni­ca vidi više

Bub­nje­vi u ibz‑u

Ponedjeljak
17:30 -19:00

Sva­kog 3. pet­ka u mje­se­cu   “Pro­na­đi svoj ritam” — Za počet­ni­ke i napred­ne   Dođi­te i ins­pi­ri­raj­te se raz­li­či­tim rit­mo­vi­ma. Sa sobom može­te poni­je­ti svoj bubanj, bon­go itd. Vese­li­mo se! vidi više

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Utorak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Srijeda
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Četvrtak
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak
9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uklju­ču­je:   *Usva­ja­nje jezi­ka o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski vidi više

Cjd — Dari­va­telj prilika

Ponedjeljak
Petak

Spa­ja­nje lju­di i pos­lo­va   Nudi­mo: Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Ponu­de za pro­fe­si­onal­nu ori­jen­ta­ci­ju za rodi­te­lje Coac­hing ponu­de za obu­ke na pola rad­nog vre­me­na i za upis u kva­li­fi­ka­ci­je, dalj­nje usa­vr­ša­va­nje vidi više

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgo­vi­nu   Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, vidi više

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na orijentacija

Ponedjeljak
08:00 - 17:00
Utorak
14:00 - 17:00
Četvrtak
14:00 - 17:00
Petak
08:00 - 17:00

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na ori­jen­ta­ci­ja Za mla­de od 15 do 27 godi­na Pro­jekt Geht je bio?! je kom­ple­men­tar­na i poprat­na uslu­ga savje­to­va­nja i zapoš­lja­va­nja. Nami­je­njen je mla­dim lju­di­ma u dobi vidi više

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim pori­jek­lom Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi vidi više

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni por­tal Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti vidi više

Indi­vi­du­al­ne sean­se s tera­pe­uti­ma ili specijalistima

atman — Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je Atman Ins­ti­tut za men­tal­no zdrav­lje i migra­ci­je prvens­tve­no je nami­je­njen izbje­gli­ca­ma koje pate od pore­me­ća­ja pove­za­nih s tra­umom (npr. PTSP). Mi okup­lja­mo vidi više

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarod

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — među­na­rod Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Grad Kar­l­sru­he podu­pi­re među­na­rod­ne rodi­te­lje bro­šu­ra­ma na raz­li­či­tim jezi­ci­ma na temu škol­skog obra­zo­va­nja. Osim toga, rodi­te­lji­ma poma­žu kva­li­fi­ci­ra­ni men­to­ri vidi više

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Kar­l­sru­he. Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, vidi više

Inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor — COLA TAXI OKAY

Utorak
19.00

Inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor COLA TAXI OKAY je inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor koji ima za cilj stvo­ri­ti mjes­to za susre­te, raz­mje­nu i kre­ati­van rad. Želi­mo olak­ša­ti među­sob­nu kul­tur­nu inte­gra­ci­ju, u bilo kojem vidi više

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Srijeda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Kar­l­sru­he U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he može­te: — Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vje­šti­ne, — Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći vidi više

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda
15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih ško­la Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjes­to! Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki vidi više

Kafić dobro­doš­li­ce

Srijeda
16:00 - 18:00

Infor­ma­ci­je, pomoć i kon­takt Saz­naj­te o ras­po­nu moguć­nos­ti ovdje u Kar­l­sru­heu. Savjet­ni­ci su vam na ras­po­la­ga­nju da vam pomog­nu pro­na­ći svoj put. Raz­go­vor i umre­ža­va­nje u opu­šte­nom okru­že­nju. Rad­no vri­je­me : vidi više

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponu­de Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski vidi više

Kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

Tree Talk — kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svi­jet O čemu se radi? Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma iz svih dije­lo­va svi­je­ta koji su zain­te­re­si­ra­ni za temu pod­cas­tin­ga i temu zašti­te kli­me i oko­li­ša. vidi više

Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezika

Četvrtak
10:00 - 13:00

Savje­to­va­nje i podu­ka nje­mač­kog Fre­un­de für Frem­de eV (pri­ja­te­lji za stra­ne e. V.)  Savje­to­va­nje o pita­nji­ma stra­nog pra­va, u odno­si­ma s vlas­ti­ma i sudo­vi­ma, kada tra­ži­te posao ili smje­štaj, kada ste vidi više

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Ponedjeljak
14:00 - 16:00
Utorak
14:00 - 16:00
Srijeda
14:00 - 16:00
Četvrtak
14:00 - 16:00
Petak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Pri­pre­mi­te doku­men­te za ter­min (jezik, ško­la i sve­uči­liš­ne vidi više

Košar­ka do ponoći

Četvrtak
ab 10 Uhr

Nakon dvi­je godi­ne coro­na stan­ke, od 15. ruj­na 2022. ponov­no kre­će bes­plat­na sport­ska ponu­da „Košar­ka do pono­ći“ u sklo­pu pro­gra­ma „Druš­tve­no zajed­niš­tvo kroz sport“. Od 22 sata do pono­ći mla­di od vidi više

Kuhi­nja za kulturu

Ponedjeljak
11:00 - 15:00
Utorak
11:00 - 15:00
Srijeda
11:00 - 15:00
Četvrtak
11:00 - 15:00
Petak
11:00 - 15:00

U Alte Seile­rei   Mjes­to za goz­bu Mjes­to za obli­ko­va­nje buduć­nos­ti Mjes­to za neo­bič­ne pro­jek­te Druš­tve­no mjes­to Mjes­to za sva­ko­ga Mjes­to za Vas

Kul­tu­ra za sve — Vol­k­sbüh­ne Kar­l­sru­he eV

Ponedjeljak
10:00 - 13:00
Petak
10:00 - 13:00

KULTURA ZA SVE zna­či: Omo­gu­ću­je­mo posjet kaza­li­štu po razum­noj cije­ni. Nudi­mo 11 raz­li­či­tih kaza­liš­nih pret­pla­ta. Vi bira­te, mi dos­tav­lja­mo ulaz­ni­ce za želje­ni broj pred­sta­va u kaza­li­šti­ma Kar­l­sru­hea po Vašem izbo­ru. vidi više

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komu­ni­ka­ci­je   Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kul­tu­re. Cilje­vi udru­ge su: Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada Jača­nje anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve vidi više

LERNBOX — KARLSRUHE

Utorak
15:00 - 17:00
Petak
15:00 - 17:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – aktiv­nos­ti u slo­bod­no vrijeme

Ponu­de: “LaVie” — Queer cen­tar za mla­de: https://stja.de/lavie/   “SCHWUNG” — krov­na orga­ni­za­ci­ja koja čini pros­to­re i infras­truk­tu­ru dos­tup­nim gru­pa­ma: https://www.schwung-karlsruhe.de/   Lis­ta queer orga­ni­za­ci­ja i doga­đa­ja u Kar­l­sru­heu i vidi više