Savje­to­va­nje u vezi obrazovanja

Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja o regis­tra­ci­ji u ško­li, sus­ta­vu obra­zo­va­nja i ospo­sob­lja­va­nja ili opće­ni­to o obra­zo­va­nju i ško­la­ma, može­te se obra­ti­ti služ­bi za obra­zov­ne savjete.

Ured za migra­ci­je
Arbe­it­ss­tel­le Migra­ti­on (ured za migra­ci­je) prva je toč­ka kon­tak­ta u Schu­lamt Kar­l­sru­he (upra­va za obra­zo­va­nje Kar­l­sru­hea) za rodi­te­lje koji su upra­vo sti­gli iz dru­gih zema­lja.
http://schulamt-karlsruhe.de

Služ­ba za migra­ci­je mla­dih
Jugen­d­mi­gra­ti­on­sdi­enst (Služ­ba za migra­ci­je mla­dih) podr­ža­va mla­de od 12 do 27 godi­na u podru­čju uče­nja nje­mač­kog jezi­ka, ško­le i kari­je­re.
Više infor­ma­ci­ja dos­tup­no na: www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/karlsruhe/

Edu­ka­tiv­ni savje­ti za mla­de migran­te i nji­ho­ve roditelje

Ovaj pro­jekt nudi podu­ke nje­mač­kog jezi­ka za osnov­ce, infor­ma­tiv­ne teča­je­ve za rodi­te­lje i indi­vi­du­al­ne konzultacije.

Tel.: +49 (0)721 350 4169
E‑pošta: jmd.karlsruhe@internationaler-bund.de
Inter­net: www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe

Podr­ška mla­di­ma koji ula­ze u obra­zov­ni sus­tav iz dru­gih zemalja

Ovaj pro­jekt nudi bes­plat­nu podu­ku nje­mač­kog jezi­ka (po potre­bi i engle­skog) za mla­de od 12 do 18 godina.

Tel.: +49 (0)721 85019 841
Inter­net: www.internationaler-bund.de/angebot/5858

Obrazovne/savjetodavne uslu­ge u kari­je­ri koje pru­ža agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje Kar­l­sru­he-Ras­tatt
Obra­zov­na i kari­jer­na savje­to­dav­na služ­ba podr­ža­va lju­de u oda­bi­ru stu­dij­skih programa/karijera tije­kom ško­lo­va­nja i na počet­ku nji­ho­vog pro­fe­si­onal­nog života.

Agen­tur für Arbe­it Kar­l­sru­he
Bra­uer­straße 10
76135 Kar­l­sru­he
Zatra­ži­te kon­zul­ta­ci­je na Tel.: 0800 4 555500 (bes­plat­no)
ili onli­ne na www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

BiMAQ Bil­dun­g­sbe­ra­tung: Obu­ka i sred­nja škola

BiMAQ Bil­dun­g­sbe­ra­tung nudi obra­zov­ne savje­te za mla­de lju­de, mla­de lju­de, rodi­te­lje i čla­no­ve obi­te­lji o ško­la­ma i sus­ta­vi­ma obu­ke, nauko­va­nju i sred­njim ško­la­ma. Savje­to­dav­na i agen­cij­ska uslu­ga dos­tup­na je na neko­li­ko jezi­ka.
AFB — Arbe­it­sför­de­run­g­sbe­tri­ebe gGm­bH
Daimler­straße 8
76185 Kar­l­sru­he
https://www.afb-karlsruhe.de/de/jugendliche-schueler-azubis/bimaq.html
Tel.: +49 (0)721 / 972 46–25 ili +49 (0)721 / 972 46–39

Inter­kul­tu­ral­ni men­to­ri rodi­te­lja
Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski men­to­ri nude podr­šku na raz­nim jezi­ci­ma za nedav­no pris­ti­gle rodi­te­lje o općim pita­nji­ma koja se odno­se na ško­le i obra­zo­va­nje u Nje­mač­koj. Poša­lji­te e‑mail na: bildungskoordination@sus.karlsruhe.de

Uče­nje nje­mač­kog je ključ uspje­ha vašeg dje­te­ta u ško­li. Obra­zov­ni koor­di­na­tor za kon­ti­nu­ira­no uče­nje jezi­ka rado će odgo­vo­ri­ti na vaša pita­nja: buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de