U potra­zi za poslom

Kako pro­na­ći posao/tečaj za obuku?

Ako nema­te posao, može­te se pri­ja­vi­ti u Agen­tur für Arbe­it Kar­l­sru­he-Ras­tatt (Agen­ci­ja za zapoš­lja­va­nje) u Karlsruheu.

Tamo može­te pronaći:

 • Podr­ška i savje­ti oko tra­že­nja posla,
 • Infor­ma­ci­je i savje­ti o ospo­sob­lja­va­nju, viso­kom obra­zo­va­nju i struč­nom usavršavanju,
 • Podr­ška kon­ti­nu­ira­nom struč­nom osposobljavanju,
 • Finan­cij­ska pomoć, npr. nak­na­da za neza­pos­le­ne ako ste osta­li bez pos­la (tra­ja­nje nak­na­de za neza­pos­le­ne ovi­si o tome koli­ko dugo ste zapos­le­ni i vašoj dobi).

Gdje?
Agen­tur für Arbe­it Kar­l­sru­he
Bra­uer­straße 10
76135 Kar­l­sru­he
Kon­takt Tel.: 0800 4 5555 00

 • Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?
 • Putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
 • Pot­vr­da registracije 
 • CV / Životopis

Ako tre­ba­te pomoć u tra­že­nju posla: 

U Beruf­sin­for­ma­ti­on­szen­trum Kar­l­sru­he (Cen­tar za infor­ma­ci­je o kari­je­ri) Kar­l­sru­he možete:

 • Pisa­nje pri­ja­va za posao, ispis, kopi­ra­nje i ske­ni­ra­nje dokumenata, 
 • Saz­naj­te više o zani­ma­nji­ma, nauko­va­nju, teča­je­vi­ma viso­kog obra­zo­va­nja, dobro­volj­nim uslu­ga­ma ili osni­va­nju poduzeća
 • Pro­na­đi­te doga­đa­je u Kar­l­sru­heu i struč­nu lite­ra­tu­ru koja će vam pomo­ći da iden­ti­fi­ci­ra­te i pri­ja­vi­te se za posao.

Gdje?
Beru­fin­for­ma­ti­on­szen­trum BiZ Kar­l­sru­he
Bra­uer­straße 10
76135 Kar­l­sru­he
Kon­tak­ti­raj­te Karlsruhe-Rastatt.BIZ@arbeitsagentur.de
Link www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/biz-karlsruhe

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.