Pro­na­la­že­nje stana

Popis tvrt­ki za razvoj stam­be­nih obje­ka­ta i stam­be­nih zadru­ga može­te pro­na­ći na

Naj­ve­ća tvrt­ka za razvoj stam­be­nih obje­ka­ta u Kar­l­sru­heu je VOLKSWOHNUNG GmbH iz gra­da Kar­l­sru­hea: https://www.volkswohnung.com/startseite

Savjet: Kao i u mno­gim veli­kim nje­mač­kim gra­do­vi­ma, u Kar­l­sru­heu nije uvi­jek lako pro­na­ći stan. Pitaj­te pri­ja­te­lje, rod­bi­nu, susje­de i kole­ge zna­ju li za slo­bod­ne stanove!

Evo neko­li­ko koris­nih kra­ti­ca koje ćete čes­to naći u ogla­si­ma za apartmane:

 • AB Alt­bau (sta­ra zgrada)
 • B Bad (kupa­oni­ca)
 • BLK Bal­kon (bal­kon)
 • HT Haus­ti­er (kuć­ni ljubimac)
 • KM Kal­t­mi­ete (osnov­ni najam)
 • Kt. Kauti­on (depo­zit)
 • mbl. möbli­ert (namje­šten)
 • mtl . mona­tlich (mje­seč­no)
 • NB Neubau (nova zgrada)
 • NK Neben­kos­ten (Komu­nal­ne naknade)
 • NR Nic­h­tra­uc­her (nepu­šač)
 • P/PP Par­k­platz (Par­king mjesto)
 • Whg . Woh­nung (Apart­man)
 • WM War­m­mi­ete (Naj­am s komu­nal­nim troškovima)
 • Zi. Zim­mer (sobe)
 • ZKB Zim­mer Küc­he Bad (Soba + kuhi­nja + kupaonica)
 • ZKD Zim­mer Küc­he Dus­c­he (Soba + kuhi­nja + tuš)

Savjet: Što tre­bam poni­je­ti sa sobom kada idem pogle­da­ti nekret­ni­nu? Kopi­ja osob­ne iskaz­ni­ce i, ako je ima­te, pot­vr­da da ima­te posao (npr. plat­ni­ca ili kopi­ja ugo­vo­ra o radu).

Što je depo­zit? Veći­na iznajm­lji­va­ča tra­žit će od vas polog pri­je nego što se use­li­te u iznajm­lje­ni stan. To je obič­no 2 ili 3 mje­se­ca Kal­t­mi­ete ( KM osnov­na naj­am­ni­na), tj. naj­am ne uklju­ču­ju­ći komu­nal­ne nak­na­de. Ovaj novac ćete dobi­ti natrag kada se ise­li­te — osim ako nešto u sta­nu ne tre­ba popraviti.

Savjet: Nemoj­te zabo­ra­vi­ti napi­sa­ti svo­je ime u poštan­ski san­du­čić i zvo­no na vra­ti­ma – to se lako pre­vi­di u stre­su pre­se­lje­nja u novi stan.