Ponude

Ponude

Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbjeglice

Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbjeglice

Razu­mi­je­va­nje funk­ci­oni­ra­nja Nje­mač­ke temelj je dobrog suži­vo­ta. Svi ima­ju iste obve­ze i mora­ju se pri­dr­ža­va­ti nje­mač­kog zako­na. Ali svi tako­đer ima­ju ista pra­va. U apli­ka­ci­ji ćete saz­na­ti kak­va su pra­vi­la ove zem­lje i na što tre­ba­te obra­ti­ti pozornost.

  • Odgo­vo­ri na mno­ga pita­nja sva­kod­nev­nog života.
  • Infor­ma­ci­je o tema­ma azi­la, obra­zo­va­nja, rada.
  • Bes­plat­ne ponu­de za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka online.

Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce razvio je apli­ka­ci­ju zajed­no sa Savez­nim zavo­dom za zapoš­lja­va­nje, Goet­he ins­ti­tu­tom i Baye­ris­c­her Rundfunk.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.