Ponude

Ponude

Pomoć žrtva­ma nasi­lja ili sek­su­al­nih zločina

BIOS zašti­ta od žrtava

Pomoć žrtva­ma nasi­lja ili sek­su­al­nih zločina

Ini­ci­ja­ti­va tret­ma­na za zašti­tu žrta­va (BIOS-BW) e. V. je udru­ga suda­ca, držav­nih odvjet­ni­ka, odvjet­ni­ka, psi­ho­lo­ga i dru­gih zain­te­re­si­ra­nih osoba.
BIOS-BW sli­je­di raz­li­či­te pris­tu­pe kako bi stao uz žrtve kaz­ne­nih dje­la, pose­bi­ce nasil­nih i sek­su­al­nih, te raz­bio i spri­je­čio cik­lu­se nasilja.

BIOS-BW ponu­da:
Izrav­na podr­ška kroz tera­pe­ut­sku pomoć za pogo­đe­ne / traumatizirane

To prvens­tve­no uklju­ču­je skrb za žrtve sek­su­al­nih i nasil­nih zlo­či­na u tra­uma­to­lo­škoj ambu­lan­ti ili u nekom od naših psi­ho­so­ci­jal­nih cen­ta­ra. Ovo podru­čje tako­đer uklju­ču­je uslu­ge tera­pij­ske podr­ške dje­ci i mladima.

📌 Od pone­djelj­ka do pet­ka / 11:00 do 15:00 sati
☎️ 0721 669 82 089

1. Ambu­lan­ta za žrtve i tra­ume (OTA)
Akut­na tera­pe­ut­ska skrb za žrtve nasi­lja, sek­su­al­nog napa­da, uho­đe­nja, zlos­tav­lja­nja ili hit­nih slu­ča­je­va nakon dru­gih tra­umat­skih iskustava.

2. BIOS-Mla­di­ći
Akut­na tera­pij­ska skrb za mla­de žrtve nasi­lja, sek­su­al­nog napa­da, uho­đe­nja, mal­tre­ti­ra­nja itd.

3. Psi­ho­so­ci­jal­ni cen­tar Nordbaden
Usta­no­va za psi­ho­te­ra­pij­sku, psi­ho­so­ci­jal­nu skrb migra­na­ta koji su doži­vje­li bijeg.

4. Stva­ri srca
Tera­pi­ja za dje­cu i mla­de izbje­gle od rata.

5. Sat odvjet­nič­kog savjetovanja
Bes­plat­ni počet­ni prav­ni savje­ti za žrtve nasil­nih i sek­su­al­nih prijestupa.
📌 Sva­ke prve sri­je­de u mje­se­cu / od 16 do 19 sati
☎️ 0721 669 82 089 (zaka­ži­te termin)

6. BIOS Vodič za zašti­tu žrtava
Vodič za žrtve nasil­nih i sek­su­al­nih pri­jes­tu­pa. Od prvih kora­ka do tije­ka mogu­ćih sud­skih postupaka.

Raz­go­vor o tome je prvi korak.
Raz­go­vor o tome može pomoći.
Raz­go­vor o tome može promijeniti.

BIOS vam poma­že brzo i nebirokratski:

NITKO se ne tre­ba sra­mi­ti tra­že­nja pomoći.
ISKUSTVO i STRAHOVI u počet­ku su fokus naših rasprava.
Tra­uma se zatim mora inte­gri­ra­ti u sva­kod­nev­ni život kako bis­te ponov­no stek­li kon­tro­lu nad svo­jim postupcima.
Pru­ža­mo podr­šku SAMOPOMOĆI kako bi se ponov­no pre­poz­na­le vlas­ti­te sna­ge te da ne bi traj­no pati­la u sva­kod­nev­nom živo­tu zbog proživljenog.

Pre­ven­ci­ja i nak­nad­na njega

Sta­ni pri­je nego se nešto dogodi

1. Tera­pi­ja za pri­jes­tup­ni­ke u Baden-Württembergu:
☎️ 0721/470 439 33 / 9:00 — 16:00
📧 info@fab-ka.de
🌐 Foren­zič­ka ambu­lan­ta Kar­l­sru­he (FAB)

2. Pro­jek­ti za prijestupnike:
🌐 “Nemoj­te poči­ni­ti nasi­lan ili sek­su­al­ni prijestup”

Aktiv­no sudje­lo­va­nje u odno­si­ma s jav­noš­ću i prav­noj politici
Osi­gu­ra­nje kva­li­te­te u kon­tek­s­tu foren­zič­kih pro­cje­na (gru­pa stručnjaka)

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.