Dalj­nji teča­je­vi nje­mač­kog jezi­ka i ponu­de sastanaka

U Kar­l­sru­heu tako­đer pos­to­je ponu­de za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka u orga­ni­za­ci­ji neo­vis­nih udru­ga ili dru­gih institucija.

  • Ovi teča­je­vi su otvo­re­ni za sve koji žele uči­ti nje­mač­ki, uklju­ču­ju­ći i one koji ne smi­ju poha­đa­ti inte­gra­cij­ske tečajeve.
  • Ovi teča­je­vi su uvi­jek dos­tup­ni besplatno.
  • Sudje­lo­va­nje je u pot­pu­nos­ti dobrovoljno.

Teča­je­vi za sve

Sprec­ht mite­inan­der! u grad­skom cen­tru Mühl­burg
U grad­skom cen­tru Mühl­burg (BZM), Wein­bren­ner­stra­sse 79 a, 76185 Kar­l­sru­he, otvo­re­na ponu­da Sprec­ht mite­inan­der! Kar­l­sru­he eV odr­ža­va se sri­je­dom i pet­kom od 18:30 do 20 sati.

Sprec­h­Pun­kt u Među­na­rod­nom cen­tru za sas­tan­ke (ibz)
U Među­na­rod­nom cen­tru za sas­tan­ke ibz, Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he, ponu­da Sprec­h­Pun­kt uvi­jek se odr­ža­va pone­djelj­kom od 18:30 do 20 sati (onli­ne) i čet­vrt­kom od 18:30 do 20 sati

Lek­ci­je nje­mač­kog jezi­ka Fre­un­de für Frem­de eV u Među­na­rod­nom cen­tru za sas­tan­ke (ibz)
Udru­ga Fre­un­de für Frem­de eV nudi bes­plat­ne sato­ve nje­mač­kog jezi­ka na teča­je­vi­ma ili kao indi­vi­du­al­ne sato­ve za sve razi­ne. Ponu­da je prvens­tve­no nami­je­nje­na tra­ži­te­lji­ma azi­la i oso­ba­ma bez pra­va na inte­gra­cij­ski tečaj.

Teča­je­vi za izbjeglice

Teča­je­vi nje­mač­kog koje nudi Men­no­ni­te Reli­ef Soci­ety pri Cen­tru za ljud­ska pra­va
Od pone­djelj­ka do pet­ka volon­te­ri nude bes­plat­ne sate nje­mač­kog za izbje­gli­ce u pros­to­ri­ja­ma Men­no­ni­tis­c­hes Hil­f­swerk. Uči­te­lji nas­to­je što bolje pri­la­go­di­ti sadr­žaj raz­li­či­tim razi­na­ma uče­ni­ka. No, nije na prvom mjes­tu jezič­ni napre­dak, već srda­čan među­sob­ni kon­takt u lije­poj atmosferi.

Kuti­ja lekcija/učenja nje­mač­kog Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he eV u Cen­tru za ljud­ska pra­va
Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he nudi teča­je­ve nje­mač­kog jezi­ka za izbje­gli­ce u Ler­n­boxu, jezič­nom sprem­ni­ku ispred Cen­tra za ljud­ska pra­va. Ponu­da tra­je od pone­djelj­ka do pet­ka od 14 do 17 sati.

Počet­ni ori­jen­ta­cij­ski teča­je­vi iz regi­onal­nih stu­di­ja i jezi­ka, Fre­un­des­kre­is Asyl eV
Ori­jen­ta­cij­ski teča­je­vi prvens­tve­no su usmje­re­ni na izbje­gli­ce s nejas­nim per­s­pek­ti­va­ma. Ako ima mjes­ta, mogu sudje­lo­va­ti i priz­na­te izbje­gli­ce i oso­be s dopu­šte­njem, pod uvje­tom da sudje­lo­va­nje u inte­gra­cij­skom teča­ju (još) nije moguće.

Teča­je­vi za žene s niskim pra­gom Fre­un­des­kre­is Asyl eV
Fre­un­des­kre­is Asyl eV nudi teča­je­ve niskog pra­ga za žene. Osim uče­nja nje­mač­kog jezi­ka, fokus je na tema­ma bit­nim za sva­kod­nev­ni život i ori­jen­ta­ci­ju u druš­tvu. Dje­ca polaz­ni­ka teča­ja su zbri­nu­ta tije­kom tečajeva.

Tan­de­mi

Tan­dem part­ner­sko posre­do­va­nje Vol­k­shoc­h­s­c­hu­le
Na plat­for­mi Cen­tra za obra­zo­va­nje odras­lih može­te se pri­ja­vi­ti ako tra­ži­te tan­dem part­ne­ra s kojim bis­te volje­li pri­ča­ti nje­mač­ki ili neki dru­gi jezik.