Osta­li teča­je­vi nje­mač­kog jezika

Ljet­ni inten­ziv­ni teča­je­vi za mlade/individualno napre­do­va­nje u inte­gra­cij­skim teča­je­vi­ma.
Oso­be koje se ne mogu pri­ja­vi­ti za inte­gra­cij­ske teča­je­ve mogu poha­đa­ti teča­je­ve pre­ma Admi­nis­tra­tiv­noj ured­bi (VwV) nje­mač­kog jezi­ka.
Pokra­ji­na Baden-Wür­t­tem­berg i grad Kar­l­sru­he finan­ci­ra­ju VwV tečajeve.

1. inten­ziv­ni teča­je­vi jezika/tečajevi za ljet­ni odmor za tinej­dže­re i mla­de odras­le koji se pri­pre­ma­ju za rad.

Teča­je­vi zavr­ša­va­ju cer­ti­fi­ci­ra­nim ispi­tom na razi­ni cilja­nog jezi­ka B1 ili B2.
Tije­kom ljet­nih praz­ni­ka (cca pet do šest tje­da­na) odr­ža­va­ju se ljet­ni inten­ziv­ni teča­je­vi s ukup­no 150 nas­tav­nih jedinica. 

2. pro­mi­ca­nje oso­ba koje su disk­va­li­fi­ci­ra­ne za inte­gra­cij­ske teča­je­ve.
Ova je pomoć nami­je­nje­na svim use­lje­ni­ci­ma koji nema­ju ili još nema­ju pris­tup inte­gra­cij­skim teča­je­vi­ma i nisu u nepo­sred­noj opas­nos­ti od deportacije.

Regis­tra­ci­ja

  • Za pri­ja­vu na VwV tečaj poša­lji­te nam ori­gi­nal­nu, ispu­nje­nu i pot­pi­sa­nu pri­jav­ni­cu
  • Kopi­ja vaše bora­viš­ne dozvo­le (u obli­ku bora­viš­ne dozvo­le, pri­vre­me­ne bora­viš­ne dozvo­le, tole­rant­ne dozvo­le ili, u slu­ča­ju držav­lja­na EU‑a, osob­ne iskaznice)

Kon­takt
Ako ima­te pita­nja, rado ćemo vas savje­to­va­ti putem tele­fo­na: 0721 133‑5727 ili putem e‑pošte na: buero.fuer.integration(at)sjb.karlsruhe.de.