Dobi­va­nje rad­ne dozvo­le (za nedr­žav­lja­ne EU)

Da li vam je dopu­šte­no radi­ti u Nje­mač­koj ovi­si o vašoj bora­viš­noj dozvo­li .
Vaša bora­viš­na dozvo­la nala­zi se u vašoj putov­ni­ci. To utje­če na sta­tus vašeg Arbe­it­ser­la­ub­nis (rad­ne dozvole):

  • Držav­lja­ni EU‑a mogu radi­ti u Nje­mač­koj, tra­ži­ti posao ili biti samo­za­pos­le­ni bez pret­hod­nog dopuštenja.
  • Ako nis­te pod­ni­je­li zah­tjev za rad­nu dozvo­lu putem vize u svo­joj zem­lji podri­je­tla, mora­te pod­ni­je­ti zah­tjev Aus­län­der­behör­deu (Ure­du za regis­tra­ci­ju stra­na­ca) u Karlsruheu.

Zaka­ži­te ter­min tele­fo­nom na broj 115 ili kon­tak­ti­ra­njem ure­da onli­ne na: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Gdje?
Aus­län­der­behör­de
Ord­nun­gs- und Bür­ge­ramt
Kaise­ral­lee 8
76124 Kar­l­sru­he
2. kat

  • Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?
    Osob­na iskaz­ni­ca ili putovnica 
  • Pot­vr­da registracije
  • Što pri­mam?
    Bora­viš­na dozvo­la, bora­viš­na dozvo­la za poseb­ne namje­ne ili dru­ge potvrde
Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.