Ponude

Ponude

Res­cue-Impf-App

Digi­tal­na podr­ška kod jezič­nih bari­je­ra­za edu­ka­ci­ju o Coro­na cijepivu

 

„Podr­ža­ti dje­lat­ni­ke cen­tri­ma za cijepljenje.

Za oso­be koje ne govo­re nje­mač­ki ili sla­bo­vid­ne, kao i glu­he oso­be za bes­plat­no preuzimanje.

Apli­ka­ci­ja omo­gu­ću­je pris­tup rele­vant­nim infor­ma­ci­ja­ma o dos­tup­nim cje­pi­vi­ma putem inte­rak­tiv­nog pri­ka­za tek­s­ta ili zna­kov­nog jezi­ka na pamet­nom telefonu.

Medi­cin­sko osob­lje može pomo­ću apli­ka­ci­je saz­na­ti važ­ne infor­ma­ci­je o pret­hod­nim boles­ti­ma ili aler­gi­ja­ma kod oso­ba koje se žele cijepiti.

Apli­ka­ci­ja pokri­va više od 35 jezi­ka uklju­ču­ju­ći zna­kov­ni jezik i omo­gu­ću­je zakon­ski uskla­đe­ne infor­ma­ci­je i anamnezu.

Na pamet­nom tele­fo­nu ili table­tu ne gene­ri­ra­ju se niti pohra­nju­ju osob­ni podaci.

Res­cue-Impf-App razvi­je­na je u ime Fede­ral­nog minis­tar­stva zdravstva.

Svi sadr­ža­ji i funk­ci­je izra­đe­ni su u dogo­vo­ru s Ins­ti­tu­tom Robert Koch i pro­vje­re­ni su pre­ma zako­nu o medi­ci­ni i zašti­ti podataka.”

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.