Što je AniKA

Ani­KA – Dola­zak u Karlsruhe


Mre­ža Ani­KA – Arri­ving in Kar­l­sru­he je savez dioni­ka koji rade na poli­ti­ci inte­gra­ci­je u gra­du Kar­l­sru­heu .

Cilj Ani­KA mre­že je dalj­nji razvoj Struk­tu­re dobro­doš­li­ce u Kar­l­sru­heu i uspos­tav­lja­nje ‘Kar­l­sru­hev­skog inte­gra­cij­skog puta’. Mre­ža želi uklju­či­ti sve akte­re u gra­du Kar­l­sru­heu koji su u kon­tak­tu s imi­gran­ti­ma.
Sas­tan­ci mre­že odr­ža­va­ju se dva puta godiš­nje. Nji­ho­va je svr­ha uspos­ta­vi­ti raz­mje­nu, dati pre­gled potre­ba i ponu­da za sve lju­de koji su tek doš­li u Kar­l­sru­he.

Pred­sjed­niš­tvo je pri Ure­du za inte­gra­ci­ju Kar­l­sru­hea , ured za Ani­KA nala­zi se na ibz (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he) . Vodi­telj pro­jek­ta odr­ža­va mre­žu i web stra­ni­cu Ani­KA, gdje pri­doš­li­ce mogu dobi­ti pre­gled ponu­da u Kar­l­sru­heu. S Ani­KA-om želi­mo infor­mi­ra­ti i dati smjer­ni­ce svim pri­doš­li­ca­ma u Kar­l­sru­heu o tema­ma kao što su sta­no­va­nje, uče­nje jezi­ka, bri­ga o dje­ci, škol­sko obra­zo­va­nje, zdrav­lje, slo­bod­no vri­je­me i kul­tu­ra. Cilj nam je olak­ša­ti pri­doš­li­ca­ma sudje­lo­va­nje u druš­tvu i radu. Želi­mo da se osje­ća­ju dobro­doš­li u Kar­l­sru­heu od samog počet­ka.

Pos­to­ji uprav­ni odbor za pro­mi­ca­nje pro­jek­ta. Sas­ta­je se oko četi­ri puta godiš­nje. Stal­ni čla­no­vi uprav­nog odbo­ra su: Ured za inte­gra­ci­ju (Büro für Inte­gra­ti­on), Među­na­rod­ni cen­tar za sas­tan­ke (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum) i Ured za jav­ni red (Ord­nun­g­samt). Dva nova mrež­na part­ne­ra ime­nu­ju se u uprav­ni odbor sva­ke dvi­je godi­ne. Eku­men­ska migra­cij­ska služ­ba (ÖMD) i Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Kar­l­sru­he (IHK Kar­l­sru­he) iza­bra­ne su tije­kom pos­ljed­njeg sas­tan­ka save­za 2022. godine.