Što je AniKA?

Ani­KA – Dola­zak u Kar­l­sru­he (Ankom­men in Karlsruhe)

Savez Ani­KA – Dola­zak u Kar­l­sru­he je savez sudi­oni­ka koji rade na poli­ti­ci inte­gra­ci­je u gra­du Kar­l­sru­heu. Cilj save­za je dalj­nji razvoj struk­tu­re dobro­doš­li­ce u Kar­l­sru­heu i uspos­tav­lja­nje „inte­gra­cij­skog puta u Kar­l­sru­heu“. Savez želi uklju­či­ti sve sudi­oni­ke u gra­du Kar­l­sru­heu koji su u kon­tak­tu s doseljenicima.

Sas­tan­ci Save­za odr­ža­va­ju se dva puta godiš­nje. Namje­ra im je uspos­ta­vi­ti raz­mje­nu infor­ma­ci­ja kako bi se dao pre­gled potre­ba i ponu­da za lju­de koji su novi u Karlsruheu.

Pred­sjed­niš­tvo se nala­zi u Ure­du za inte­gra­ci­ju, a ured Save­za Ani­KA nala­zi se u ibz‑u (Među­na­rod­ni cen­tar za susre­te Kar­l­sru­he). Vodi­te­lji­ca odr­ža­va savez i bri­ne o web stra­ni­ci Ani­KA, gdje dose­lje­ni­ci mogu dobi­ti pre­gled ponu­da u Kar­l­sru­heu. S Ani­KA-om želi­mo svi­ma koji su novi u Kar­l­sru­heu pru­ži­ti infor­ma­ci­je i savje­te o tema­ma kao što su sta­no­va­nje, usva­ja­nje jezi­ka, bri­ga o dje­ci, ško­lo­va­nje, zdrav­lje, slo­bod­no vri­je­me i kul­tu­ra. Naš cilj je novo­pri­doš­li­ca­ma olak­ša­ti druš­tve­no i stru­kov­no sudje­lo­va­nje. U Kar­l­sru­heu bi se tre­ba­li osje­ća­ti dobro­doš­li od samog početka.

Uprav­ljač­ka sku­pi­na tre­ba una­pri­je­di­ti razvoj pro­jek­ta. Sku­pi­na se sas­ta­je otpri­li­ke četi­ri puta godiš­nje. Stal­ni čla­no­vi uprav­ljač­ke sku­pi­ne su: Ured za inte­gra­ci­je, Među­na­rod­ni cen­tar za susre­te i Ured za jav­ni red. Sva­ke dvi­je godi­ne ime­nu­ju se dva nova pri­vre­me­na čla­na. Na pos­ljed­njem sas­tan­ku save­za 2020. godi­ne iza­bra­ni su AWO Kar­l­sru­he i Kar­l­sru­he Ins­ti­tu­te für Tec­h­no­lo­gie (KIT).