Rodi­te­lji s dje­com do šest godina

Star­t­pun­kt-Eltern­cafés nudi otvo­re­ni rodi­telj­ski kafić za sve budu­će rodi­te­lje i obi­te­lji s beba­ma i malom dje­com . Ovdje može­te upoz­na­ti dru­ge rodi­te­lje i struč­nja­ke za obra­zo­va­nje te se infor­mi­ra­ti o aktiv­nos­ti­ma i uslu­ga­ma za bebe i malu djecu.

Bri­ga o dje­ci pred­škol­ske dobi

U Nje­mač­koj dje­ca po zako­nu ne mora­ju poha­đa­ti vrtić (njem. Kita). Među­tim, toplo se pre­po­ru­ču­je jer će vaše dije­te mno­go brže nauči­ti jezik. Pre­gled usta­no­va za čuva­nje dje­ce od 1 do 6 godi­na može­te pro­na­ći na por­ta­lu Kar­l­sru­he Kita: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Tre­nut­no mora­te pla­ti­ti rodi­telj­ski dopri­nos ako vaše dije­te poha­đa Kita. Ovaj dopri­nos ovi­si o vašim prihodima.

Moli­mo kon­tak­ti­raj­te Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ge­sbe­tre­uung (usluž­ni cen­tar za dnev­nu nje­gu) ako ima­te bilo kak­vih pita­nja o upi­su vašeg dje­te­ta u Kita:

Ser­vi­ces­tel­le Kin­der­ta­ge­sbe­tre­uung
Tel.: +49 (0)721 133 ‑5566
Rad­no vri­je­me tele­fon­skih kon­zul­ta­ci­ja: pone­dje­ljak 09:00 – 12:00, sri­je­da 09:00 – 12:00
service@kita.karlsruhe.de

Ne zara­đu­je­te dovolj­no za pla­ća­nje rodi­telj­skog dopri­no­sa? Ako je tako, može­te zatra­ži­ti subven­ci­ju za svoj dopri­nos.

Savje­ti za dnev­ni bora­vak male djece

Pro­gram Kita Entry (Kita-Eins­ti­eg) savje­tu­je i infor­mi­ra rodi­te­lje o bri­zi o dje­ci i pri­ja­vi dje­ce u Kita

Više­je­zič­ni vodi­či za Kita (Kita-Lot­sin­nen) dos­tup­ni su kako bi vam pomo­gli pri­ja­vi­ti svo­je dije­te (dje­cu) u Kita i pove­zi­va­li vas s dru­gim aktiv­nos­ti­ma i uslugama