Tečaj inte­gra­ci­je

Inte­gra­cij­ski teča­je­vi su jezič­ni teča­je­vi koji vam poma­žu da pos­ta­ne­te dio nje­mač­kog druš­tva. Inte­gra­cij­ski tečaj uklju­ču­je tečaj jezi­ka i ori­jen­ta­cij­ski tečaj koji vam daje važ­ne povi­jes­ne, poli­tič­ke i kul­tur­ne poza­din­ske infor­ma­ci­je o zem­lji.
Tre­ba­te poha­đa­ti inte­gra­cij­ski tečaj ako još nema­te dovolj­no zna­nja nje­mač­kog jezika:

  • Ako ste novi u Kar­l­sru­heu i dola­zi­te iz zem­lje izvan EU‑a, ima­te pra­vo poha­đa­ti jedan inte­gra­cij­ski tečaj.
  • Ako već duže vri­je­me živi­te u Nje­mač­koj ili ste držav­lja­nin EU‑a, tako­đer može­te biti prim­lje­ni na teča­je­ve ako pos­to­je mjesta.
  • Ako ste nje­mač­ki držav­lja­nin, ali nema­te dovolj­no zna­nja nje­mač­kog jezi­ka i želi­te se učin­ko­vi­ti­je inte­gri­ra­ti, tako­đer može­te biti prim­lje­ni na teča­je­ve ako pos­to­je mjesta.

Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći na ovoj stranici

Potra­ži­te savjet od Migra­ti­on­sbe­ra­tun­g­ss­tel­le ili od Büro für Inte­gra­ti­on (Ure­da za inte­gra­ci­ju) o tome koji je tečaj jezi­ka prik­la­dan za vas. Ured za inte­gra­ci­ju rado će vam dati infor­ma­ci­je putem tele­fo­na ili e‑pošte ako ima­te pita­nja o jezič­nim i inte­gra­cij­skim teča­je­vi­ma: 0721 133‑5727 ili buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.