AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

AWO мігра­цій­не консультування

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Цільо­ва гру­па Ви має­те місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе і є стар­ше 27 років нове в Німеч­чи­ні з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…) пізній репа­трі­ант чита­ти далі

Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Бюро

Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Офіс Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV Alter Schlachthof 59 – Пра­во­за­хи­сний центр – 2 поверх зав­жди з вів­тор­ка по п’я­тни­цю — з 15:00 до 18:00 від­кри­то для вас ✅ Будь ласка, запи­ши: чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

mira-working і закон

Вівторок
16:00 - 20:00

Кон­суль­та­ції для біжен­ців та мігран­тів, які не є чле­на­ми ЄС Ви біже­нець і живе­те в Баден-Вюр­тем­бер­зі? У вас є робо­та чи зби­ра­є­те­ся поча­ти робо­ту най­ближ­чим часом? Чи є у вас пита­н­ня чи чита­ти далі

MUIMI

інфор­ма­ція рідною мовою для мігран­тів  Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться в асо­ці­а­ці­ях мігран­тів та батьків­ських кафе в шко­лах у Кальр­сруе. Тому зустрі­чі MIUMI – гості у вста­нов­ле­них закла­дах, де час, місце, атмо­сфе­ра та чита­ти далі

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карлсруе

Понеділок
13:00 - 16:00
Вівторок
10:00 - 13:00
Середа
13:00 - 16:00
Четвер
15:00 - 18:00

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карл­сруе ZeSIA — це кон­суль­та­цій­ний центр під егі­дою AIDS-Hilfe Karlsruhe. Ми про­по­ну­є­мо всім бажа­ю­чим ком­пе­тен­тні кон­суль­та­ції та під­трим­ку з питань сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс

Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції  Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми чита­ти далі

Визна­н­ня та кваліфікація

Понеділок
Четвер

Кон­суль­та­цій­ні послу­ги від IQ-Netzwerk (IQ-Network) на ibz та BiZ  Це про­по­зи­ція кон­суль­та­цій­них цен­трів з визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій у Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі. Інфор­ма­ція для мігран­тів та уста­нов на тему «визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій». Довід­ко­ва чита­ти далі

Гет було?! — Про­фе­сій­на орієнтація

Понеділок
08:00 - 17:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 17:00

Гет було?! — Про­фе­сій­на орі­єн­та­ція Для моло­дих людей віком від 15 до 27 років Про­ект ” Geht was?! ” є дода­тко­вою та супро­від­ною послу­гою з кон­суль­ту­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Вона спря­мо­ва­на на чита­ти далі

Гра­фік робо­ти Фар­сі та Дарі

П'ятниця
13:00 - 15:00

Кон­суль­ту­ва­н­ня Щоп’ятниці в Цен­трі прав люди­ни про­во­дя­ться кон­суль­та­ції на фар­сі та дарі. Під час коро­ни: кон­суль­та­ції через Whats App та відеодзвінок

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний пор­тал Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеч­чи­ні. Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою гру­пою. Ми хоче­мо чита­ти далі

Дода­ток Integreat

Для міста Карл­сруе Дода­ток допо­ма­гає гро­ма­дя­нам з біжен­цем або мігра­ці­єю само­стій­но отри­му­ва­ти доступ до різних послуг та інфор­ма­ції в райо­ні Карл­сруе. Дода­ток бага­то­мов­ний (нара­зі мова­ми: німе­цька, англій­ська, фран­цузь­ка, іта­лій­ська, румун­ська, чита­ти далі

Допо­мо­га українцям

Дозвіл на про­жи­ва­н­ня для біжен­ців тут Поси­ла­н­ня на кон­суль­та­цій­ні цен­три тут Подаль­ші поси­ла­н­ня: Укра­їн­ці в Карл­сруе — DUV eV Допо­мо­га біжен­цям Karlsruhe eV Міні­стер­ство юсти­ції та мігра­ції BW Рада біжен­ців BW Місто коор­ди­нує чита­ти далі

Захист жертв Bios

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Іні­ці­а­ти­ва ліку­ва­н­ня для захи­сту жертв (BIOS-BW) e. V. є об’єднанням суд­дів, про­ку­ро­рів, адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та інших заці­кав­ле­них осіб. Про­по­зи­ція BIOS-BW в основ­но­му вклю­чає:   — Допо­мо­га жер­твам насиль­ни­цьких зло­чи­нів: Амбу­ла­тор­не від­ді­ле­н­ня чита­ти далі

Ква­лі­фі­ка­ція визнання

охо­ро­на здо­ро­в’я та догляд Відео terra recognition qualification for social professionals (vide terra Anerkennungsqualifizierung für soziale Berufe) про­по­нує інди­ві­ду­аль­но ско­ор­ди­но­ва­ні ква­лі­фі­ка­ції для спе­ці­а­лі­стів мед­се­стер, які здо­бу­ли про­фе­сій­ну під­го­тов­ку за кор­до­ном чита­ти далі

Керів­ни­цтво для мігрантів

Середа
9:00 - 12:00
Четвер
13:00 - 17:00

Асо­ці­а­ція нім­ців з Росії  MBE адре­сує: – Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї з дов­го­стро­ко­вим про­жи­ва­н­ням ста­тус через 3 роки після при­бу­т­тя – Мігран­ти до 27 років із чита­ти далі

Кон­суль­та­тив­на сесія для заці­кав­ле­них сту­ден­тів Біжен­ці та мігранти

Інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції щодо навча­н­ня та навча­н­ня в уні­вер­си­те­ті Ви новень­кі в Німеч­чи­ні і хоті­ли б навча­ти­ся? Ви чули про Техно­ло­гі­чний інсти­тут Карл­сруе (KIT) і хоті­ли б дізна­ти­ся біль­ше про навча­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­ції з питань міграції

Понеділок
9:30 - 12:30
Понеділок
9:30 - 12:30
Середа
9:30 - 12:30
Четвер
9:30 - 15:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

arKA — ajutor pentru romanii din Karlsruhe Руму­н­сько-німе­­цька асо­ці­а­ція в Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі eV RDVBW про­по­нує допо­мо­гу та під­трим­ку в усіх жит­тє­вих ситу­а­ці­ях для всіх мігран­тів із Карл­сруе – осо­бли­во для румун­ських спів­гро­ма­дян. чита­ти далі

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови

Четвер
10:00 - 13:00

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови від Freunde für Fremde eV (дру­зі для іно­зем­них e. V.)  Кон­суль­та­ції з питань зако­но­дав­ства про іно­зем­ців, у від­но­си­нах з орга­на­ми вла­ди та суда­ми, коли ви шука­є­те чита­ти далі

Кон­суль­та­цій­ний центр Karlsruhe profamilia Karlsruhe

profamilia Карл­сруе Кон­суль­та­цій­ні послу­ги — Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо кон­флі­кту вагі­тно­сті — Соці­аль­ні юри­ди­чні кон­суль­та­ції — меди­чні кон­суль­та­ції — Моло­ді­жна кон­суль­та­ція — Ста­те­ве вихо­ва­н­ня — кон­суль­та­ції ЛГБТТІК* — Сексу­аль­ність і… — Пси­хо­ло­гія. кон­суль­ту­ва­н­ня чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з питань мігра­ції AWO

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів Для іммі­гран­тів та їхніх сімей Ця спе­ці­аль­на мігра­цій­на слу­жба була ство­ре­на згі­дно з новим Зако­ном про іммі­гра­цію з метою під­трим­ки та супро­во­ду іммі­гран­тів у про­це­сі їхньої чита­ти далі

Кон­суль­та­ція з травми

Понеділок
10:00 - 12:00
Середа
10:00 - 12:00

Пер­ша допо­мо­га Асо­ці­а­ція має на меті спри­я­ти меди­чній та пси­­хі­­а­­три­­чно-соці­­а­ль­ній допо­мо­ги трав­мо­ва­ним біжен­цям та інте­гра­ції мігран­тів. # Ми витра­ча­є­мо час, щоб вислу­ха­ти й зро­зу­мі­ти, як пра­ви­ло, за під­трим­ки пере­кла­да­чів. # чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня біжен­ців та міграції

Вівторок
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Вівторок
9.00 -12.00
Середа
9.00 -12.00
Четвер
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
П'ятниця
9.00 -12.00

Нада­н­ня орі­єн­та­ції біжен­цям Наші про­по­зи­ції: Ми ради­мо шука­чам при­тул­ку та біжен­цям, яким було від­мов­ле­но, а також людям із неза­кон­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня та мігран­там у: пита­н­ня, що сто­су­ю­ться пра­ва про­жи­ва­н­ня та при­тул­ку чита­ти далі

Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо повер­не­н­ня Допо­мо­га при поверненні

Понеділок
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Вівторок
09.00 -12.00
Середа
09.00 -12.00
Четвер
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
П'ятниця
09.00 -12.00

Допо­ма­га­ти людям поча­ти новий шлях у рідній кра­ї­ні. Гра­фік робо­ти: при­йом за теле­фо­ном Ми тут для вас якщо у вас є бажа­н­ня повер­ну­ти­ся на батьків­щи­ну. якщо ви не впев­не­ні і не чита­ти далі

Ласка­во про­си­мо кафе

Середа
16:00 - 18:00

Інфор­ма­ція, допо­мо­га та кон­та­кти Дізна­йте­ся про спектр можли­во­стей тут, у Карл­сруе. Досту­пні кон­суль­тан­ти, які допо­мо­жуть вам зна­йти свій шлях. Спіл­ку­ва­н­ня та спіл­ку­ва­н­ня в неви­му­ше­ній обста­нов­ці. Робо­чий час : Час: сере­да з 16:00 чита­ти далі

Мігра­цій­на кон­суль­та­тив­на рада Карлсруе

Управ­лі­н­ня з інте­гра­ції міста Карл­сруе Мігра­цій­на кон­суль­та­тив­на рада міста Карл­сруе, що скла­да­є­ться з депу­та­тів міської ради та мешкан­ців міста, які зна­ю­ться на цій про­бле­ма­ти­ці, зби­ра­є­ться три­чі на рік. Зав­да­н­ням Мігра­цій­ної чита­ти далі

Мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Середа
09:00 - 12:00
Четвер
13:00 - 17:00

Для іммі­гран­тів та їхніх сімей MBE адре­сує: – Доро­слі мігран­ти віком від 27 років та їхні сім’ї зі ста­ту­сом дов­го­стро­ко­во­го про­жи­ва­н­ня через 3 роки після при­бу­т­тя – Мігран­ти до 27 років чита­ти далі

Між­на­ро­дний сту­дент­ський центр

Понеділок
10:00 - 14:00
Вівторок
10:00 - 14:00
Середа
10:00 - 14:00
Четвер
10:00 - 14:00
П'ятниця
10:00 - 14:00

в Studierendenwerk в Карл­сруе У Studierendenwerk Karlsruhe ви може­те: — зна­йдіть мов­но­го пар­тне­ра Tandem, з яким ви змо­же­те покра­щи­ти свої мов­ні нави­чки, — зна­йти допо­мо­гу через спон­со­ра, який допо­мо­же вам чита­ти далі

Німе­цька систе­ма охо­ро­ни здоров’я

Гід Посі­бник надає людям з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням, які про­жи­ва­ють в Німеч­чи­ні, основ­ну інфор­ма­цію про систе­му охо­ро­ни здоров’я в Німеч­чи­ні. У ньо­му також містя­ться реко­мен­да­ції щодо того, що роби­ти у разі чита­ти далі