Ponude

Ponude

Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezika

Četvrtak 10:00 Registration

od Fre­un­de für Frem­de eV

Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezika 

Savje­to­va­nje o pita­nji­ma stra­nog pra­va, u odno­si­ma s vlas­ti­ma i sudo­vi­ma, kada tra­ži­te posao ili smje­štaj, kada ste u bikul­tu­ral­nom bra­ku ili bilo gdje drug­dje tra­ži­te pomoć.

Sato­vi nje­mač­kog poseb­no su nami­je­nje­ni stran­ci­ma koji nema­ju pra­vo na inte­gra­cij­ski tečaj ili ga ne mogu poha­đa­ti zbog svo­je osob­ne situacije.

Odno­si s javnošću
Osim indi­vi­du­al­ne pomo­ći, svoj rad doživ­lja­va­mo i kao druš­tve­no-poli­tič­ku zadaću.
Sto­ga nam je važ­no posre­do­va­ti u kon­tak­ti­ma izme­đu Nije­ma­ca i stra­na­ca te pro­mi­ca­ti inte­res i razu­mi­je­va­nje za migran­te i nji­ho­vu kulturu.

 

Ciljna skupina: svi (za strance koji nemaju pravo na integracijski tečaj)
Ovaj događaj je besplatan
Fre­un­de für Frem­de e.V.
ibz, 1st flo­or right
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.