Pri­ja­va za TV i radio naknadu

Što je to? U Nje­mač­koj gra­đa­ni sta­ri­ji od 18 godi­na koji posje­du­ju radio, tele­vi­zi­ju ili raču­na­lo mora­ju pla­ti­ti Run­d­fun­k­be­itrag (pris­toj­bi­na za TV i radio) . Koris­ti se za podr­šku pro­gra­mi­ma jav­nih ser­vi­sa koji se emi­ti­ra­ju na radi­ju i tele­vi­zi­ji i stre­ama­ju se na Internetu.

Jav­ni emi­te­ri uklju­ču­ju kana­le kao što su ARD, ZDF ili SWR. Oni su duž­ni osi­gu­ra­ti neo­vis­no, objek­tiv­no i nes­tra­nač­ko medij­sko izvje­šta­va­nje. Nak­na­da za TV i radio poma­že u podr­ža­va­nju slo­bod­nog tiska, što je važ­no za našu demokraciju.

Koli­ko to izno­si? Nak­na­da za TV i radio tre­nut­no izno­si 18,36 eura mje­seč­no ili 55,08 eura po kvar­ta­lu po sta­nu – bez obzi­ra na to koli­ko lju­di tamo živi i koli­ko ure­đa­ja ima u sta­nu. Ovu nak­na­du mora­te pla­ti­ti od prvog mje­se­ca u kojem ste registrirani.

Odre­đe­ne sku­pi­ne lju­di, poput onih koji pri­ma­ju soci­jal­ne nak­na­de ili oso­be s inva­li­di­te­tom, ne mora­ju pla­ća­ti nak­na­du za TV i radio ili dobi­va­ju uma­nje­nje. Pitaj­te za savjet ako se ovo odno­si na vas!

Kako se regis­tri­ra­ti? Obra­zac za regis­tra­ci­ju nak­na­de za TV i radio dos­tu­pan je onli­ne na www.rundfunkbeitrag.de . Ispu­nje­ni i pot­pi­sa­ni doku­ment zajed­no s potreb­nim doka­zi­ma poša­lji­te na “ ARD ZDF Deut­s­c­hlan­dra­dio, Beitrag­sser­vi­ce , 50656 Köln”.