Ponude

Ponude

LSGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – ponu­de pomoći

Savje­to­va­nja

 

ILSE (Ini­ci­ja­ti­va lez­bij­skih i gej rodi­te­lja) Kar­l­sru­he je otvo­re­na gru­pa za sve obi­te­lji dugi­nih boja i one koji to žele pos­ta­ti u Kar­l­sru­heu i oko­li­ci. Zajed­no s mno­gim regi­onal­nim gru­pa­ma u Nje­mač­koj, for­mi­ra­mo mre­žu koja dje­lu­je pod okri­ljem LSVD‑a (Lez­bij­ska i gej udru­ga u Njemačkoj):

Web: https://ilsekarlsruhe.wordpress.com/

Kon­takt: ilse.karlsruhe@lsvd.de

 

Queer Annes­ty Karlsruhe:

Queeram­nes­ty Kar­l­sru­he je gru­pa Amnes­ty Inter­na­ti­ona­la u Kar­l­sru­heu. “Želje­li bismo podi­ći svi­jest o queer pita­nji­ma i sudje­lo­va­ti u jav­nim kam­pa­nja­ma i demons­tra­ci­ja­ma ili pru­ži­ti infor­ma­ci­je o krše­nju ljud­skih pra­va LGBTTIQ* na doga­đa­ji­ma. Naš cilj je tra­ži­ti dija­log sa zain­te­re­si­ra­nim sta­nov­niš­tvom. Uoča­va­mo krše­nja ljud­skih pra­va diljem svi­je­ta i poku­ša­va­mo se bori­ti pro­tiv njih putem hit­nih akci­ja, peti­ci­ja i rada na poje­di­nač­nim slu­ča­je­vi­ma. Nudi­mo i soci­jal­nu podr­šku queer izbje­gli­ca­ma u Karlsruheu.”

Web: https://queeramnestyka.amnesty-international.de/

Kon­takt: queer@amnesty-karlsruhe.de

 

Savje­to­va­nje Schwung — gay pokre­ta Kar­l­sru­he e.V.: https://www.schwing-karlsruhe.de/

 

Lis­ta queer orga­ni­za­ci­ja u Kar­l­sru­heu i oko­li­ci: https://queerka.de/

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.