Posjet liječ­ni­ku

Ako ste boles­ni, prvo tre­ba­te oti­ći do Hausar­zta (liječ­ni­ka opće prak­se). Ako ima­te dje­cu, može­te ih odves­ti kod Kin­de­rar­zta (pedi­ja­tra). Adre­se liječ­ni­ka može­te pro­na­ći u tele­fon­skom ime­ni­ku ili na inter­ne­tu. Koris­ti­te povez­ni­cu da saz­na­te koji liječ­ni­ci u vašem podru­čju govo­re raz­li­či­te jezi­ke: https://arztsuche.kbv.de/

Ako tre­ba­te pose­ban tret­man, može­te se obra­ti­ti spe­ci­ja­lis­tu u medi­cin­skoj ordi­na­ci­ji ili bol­ni­ci. Vaš liječ­nik opće prak­se upu­tit će vas spe­ci­ja­lis­tu. Pone­kad može­te ići izrav­no spe­ci­ja­lis­tu, pone­kad će spe­ci­ja­list zatra­ži­ti uput­ni­cu od vašeg liječ­ni­ka opće prakse.