Tečaj nje­mač­kog jezi­ka sa čuva­njem djece

Poje­din­ci koji ne ispu­nja­va­ju uvje­te za inte­gra­cij­ske teča­je­ve ili su fizič­ki nes­po­sob­ni poha­đa­ti tak­ve teča­je­ve mogu sudje­lo­va­ti u teča­je­vi­ma pre­ma Admi­nis­tra­tiv­noj ured­bi (VwV) nje­mač­kog jezika.

Cilj­na skupina

Rodi­te­lji mogu sudje­lo­va­ti u “VwV teča­ju nje­mač­kog jezi­ka s čuva­njem djece”:

  • koji nema­ju bora­viš­nu dozvo­lu i sto­ga ne mogu poha­đa­ti inte­gra­cij­ski tečaj;
  • koji ima­ju malu dje­cu, ali nema­ju vrti­će i sto­ga ne mogu poha­đa­ti inte­gra­cij­ski tečaj.

Kada
Pone­dje­ljak, uto­rak i čet­vr­tak uju­tro
Za vri­je­me praz­ni­ka nema nastave

Gdje
ibz Kar­l­sru­he
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he, Nje­mač­ka
Tra­ja­nje teča­ja: 300 sati

Regis­tra­ci­ja
Poša­lji­te slje­de­će doku­men­te Ure­du za inte­gra­ci­ju (Kaiser­straße 235, 76133 Kar­l­sru­he) ili AAW Kar­l­sru­he (Gri­esbac­h­s­traße 12, 76185 Karlsruhe):

  • ispu­nje­nu i pot­pi­sa­nu ori­gi­nal­nu pri­ja­vu za tečaj nje­mač­kog pre­ma “VwV Deutsch”,
  • pres­li­ku vaše bora­viš­ne dozvo­le (u obli­ku bora­viš­ne dozvo­le, pri­vre­me­ne bora­viš­ne dozvo­le, bora­viš­na dozvo­la ili, u slu­ča­ju držav­lja­na EU‑a, osob­ne iskaznice)
  • a ako tre­ba­te čuva­nje dje­te­ta tije­kom teča­ja pres­li­ku rod­nog lis­ta djeteta.

Infor­ma­ci­je o pri­kup­lja­nju podataka

Kon­takt
Za regis­tra­ci­ju moli­mo dogo­vo­ri­te sas­ta­nak s AAW Kar­l­sru­he:
Tele­fon: 0721 85029–0 / e‑mail: karlsruhe@aaw.de

VwV tečaj (tečaj uprav­ne odred­be) podu­pi­ru sred­stva pokra­ji­ne Baden-Wür­t­tem­berg i gra­da Karlsruhea.

Ponu­da se odvi­ja u surad­nji s Arbe­its­kre­is für Aus- und Weiter­bil­dung Kar­l­sru­he (AAW) i Inter­na­ti­ona­le Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e. V. (ibz) kao i uz lju­baz­nu podr­šku Job­cen­ter Kar­l­sru­he .