Savje­ti za migrante

Tije­kom prvih tje­da­na i mje­se­ci u Kar­l­sru­heu sigur­no ćete ima­ti mno­go pita­nja. Osob­lje Migra­ti­on­sbe­ra­tung (uslu­ga migra­cij­skog savje­to­va­nja) pomo­ći će vam u rje­ša­va­nju pro­ble­ma u podru­čji­ma kao što su:

  • Uče­nje nje­mač­kog (npr. orga­ni­zi­ra­nje teča­je­va jezi­ka i integracije),
  • Pita­nja o bora­viš­nim dozvolama,
  • Pro­fe­si­onal­na kari­je­ra i priz­na­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja (npr. priz­na­va­nje diplo­ma, nauko­va­nja, diplo­ma, tra­že­nje posla),
  • Sta­no­va­nje (npr. podr­ška i osnov­ne infor­ma­ci­je o tra­že­nju smještaja),
  • Zdrav­s­tvo (npr. medi­cin­ska nje­ga, zdrav­s­tve­no osiguranje),
  • Obi­telj i dje­ca (npr. pita­nja o bri­zi o dje­ci, školi),
  • Brak i part­ner­stvo (npr. podr­ška tije­kom trud­no­će, brač­no savjetovanje).

Savje­ti za migrante

U Kar­l­sru­heu pos­to­ji pet migra­cij­skih savje­to­dav­nih cen­ta­ra za odras­le imi­gran­te (MBE) i služ­ba za migra­ci­je mla­dih (JMD) za mla­de izme­đu 12 i 27 godi­na. Kon­zul­ta­ci­je su besplatne.

Popis dalj­njih savje­to­dav­nih uslu­ga koje nude neo­vis­ne orga­ni­za­ci­je u Kar­l­sru­heu može­te pro­na­ći ovdje: 

https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/psychologische-soziale-beratung/beratungsstellen-fuer-migrantinnen-migranten

Savje­to­dav­ni cen­tri za odras­le imi­gran­te (MBE)

Služ­ba za migra­ci­je mla­dih (JMD)

Grad Kar­l­sru­he: Sre­diš­nja služ­ba za upu­ći­va­nje pri Ure­du za inte­gra­ci­ju
Büro für Inte­gra­ti­on (BfI)

U Sre­diš­nje refe­ral­no savje­to­va­li­šte pri Ure­du za inte­gra­ci­ju može­te otići:

  • ako tre­ba­te savjet ili infor­ma­ci­je o teča­je­vi­ma jezi­ka i integracije,
  • ako želi­te zna­ti u koje savje­to­dav­ne cen­tre može­te oti­ći u Karlsruheu,
  • ako želi­te opći savjet.
Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.