Ponude

Ponude

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni portal

Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti ZA, već SA lju­di­ma koji posje­ću­ju našu stranicu.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.