Cjd — Dari­va­telj prilika

Ponedjeljak
Petak

Spa­ja­nje lju­di i pos­lo­va   Nudi­mo: Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Ponu­de za pro­fe­si­onal­nu ori­jen­ta­ci­ju za rodi­te­lje Coac­hing ponu­de za obu­ke na pola rad­nog vre­me­na i za upis u kva­li­fi­ka­ci­je, dalj­nje usa­vr­ša­va­nje vidi više

mira – S pra­vom na poslu

Utorak
16:00 - 20:00

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce i migran­te koji nisu iz EU Omo­gu­ći­ti oso­ba­ma s izbje­glič­kim iskus­tvom pra­ved­nu inte­gra­ci­ju na trži­štu rada. Infor­ma­ci­je o rad­nim pra­vi­ma, pro­ved­bi zako­na i  koja su Vaša pra­va. Loka­ci­ja: ibz, 2. vidi više

Open IT 3.0

Ponedjeljak
8:30 - 16:00
Četvrtak
8:30 - 16:00
Petak
8:30 - 15:00

Otva­ra vra­ta!   Pro­jekt Cyber­Fo­rum e.V. Open IT 3.0 nudi savje­te, kva­li­fi­ka­ci­je i podr­šku oso­ba­ma sa stra­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za poče­tak kari­je­re u IT indus­tri­ji.   Podr­ža­va­mo vas sa Utvr­đi­va­njem kom­pe­ten­ci­ja i mogu­ćih vidi više

Posao/obuka za izbjeglice

Želi­te li odra­di­ti obu­ku? Želi­te li pro­na­ći posao? Tre­ba­te li pomoć s doku­men­ti­ma za pri­ja­vu? Savje­tu­je­mo o tema­ma rada, obu­ke, prak­se i teča­je­va nje­mač­kog jezi­ka te posre­du­je­mo za njih. Daje­mo vam vidi više

Potra­ga za obu­kom i savjetovanje

Utorak
9:00 - 17:00
Srijeda
9:00 - 17:00
Četvrtak
9:00 - 17:00

IHK Kar­l­sru­he (Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Kar­l­sur­he)   Zadruž­na obu­ka ide­alan je poče­tak uspješ­ne kari­je­re. Tim u IHK Kar­l­sru­he savje­to­vat će vas o svim pita­nji­ma koja se odno­se na vašu vidi više

Priz­na­va­nje kvalifikacije

Zdrav­s­tvo i nje­go­va­nje Priz­na­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja vide ter­ra za druš­tve­na zani­ma­nja nudi indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ne kva­li­fi­ka­ci­je za medi­cin­sko osob­lje koje je svo­je spe­ci­ja­lis­tič­ko ospo­sob­lja­va­nje stek­lo u ino­zem­s­tvu i koje nije u pot­pu­nos­ti vidi više

Savje­ti za povra­tak u pro­fe­si­onal­ni život

Četvrtak

Povra­tak u pro­fe­si­onal­ni život   Pita­te li se pone­kad ima­te li šan­se na tre­nut­nom trži­štu rada? Ili raz­miš­lja­te da li bi bilo mogu­će odra­di­ti obu­ku? Možda čak i na pola rad­nog vre­me­na? vidi više

Savje­to­dav­ni cen­tar Spurwechsel

Ponedjeljak
Petak

za inte­gra­ci­ju na trži­šte rada za oso­be s neo­si­gu­ra­nim sta­tu­som borav­ka   Detalj­no Vas savje­tu­je­mo s ciljem uspos­tav­lja­nja per­s­pek­ti­ve pra­va borav­ka i time omo­gu­ći­ti uspješ­nu inte­gra­ci­je na trži­štu rada. Kon­kret­no, vidi više

Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Priv­la­če­nje među­na­rod­nih struč­nja­ka, stu­de­na­ta i pri­prav­ni­ka   Kao kon­takt toč­ka, Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he podr­ža­va dalj­nje šire­nje kul­tu­re dobro­doš­li­ce u našoj regi­ji i zapoš­lja­va­nje među­na­rod­nih struč­nja­ka. Dek­la­ri­ra­ni cilj je spo­ji­ti vidi više

Welcome2Work

Plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja spa­ja izbje­gli­ce koji tra­že posao i pos­lo­dav­ce   Welcome2Work je plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja okup­lja izbje­gli­ce i tvrt­ke: “Želi­mo olak­ša­ti izbje­gli­ca­ma tra­že­nje pos­la, a tvrt­ka­ma tako­đer vidi više

Za među­na­rod­ne stručnjake

iz podru­čja M‑I‑N‑T (mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­ja)   Pro­jekt INTERPROF-TECH je mje­ra pre­moš­ći­va­nja za među­na­rod­ne struč­nja­ke koji tra­že posao iz M‑I‑N‑T podru­čja: Mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti (kemi­ja, fizi­ka, biolo­gi­ja, vidi više