Alman sağ­lık sistemi

Reh­ber Kıla­vuz, Alman­ya­’­da yaşa­yan göç­men köken­li kişi­le­re Alman­ya­’­da­ki sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da temel bil­gi­ler sun­mak­ta­dır. Ayrı­ca has­ta­lık duru­mun­da veya koru­yu­cu bakı­mın gerek­li olma­sı duru­mun­da ne yapıl­ma­sı gerek­ti­ği konu­sun­da öne­ri­ler içe­rir. Daha daha faz­la okuyun

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Hedef kit­le Karls­ru­he­’­de ika­met­ga­hı­nız var ve 27 yaş üstü Alman­ya­’­da yeni bura­da daimi ika­met­ga­hı olan (örne­ğin, iş için ika­met eden, tanın­mış bir mül­te­ci ola­rak, aile bir­le­şi­mi için…) geç geri gön­de­ri­len veya AB vatan­da­şı Uzun daha faz­la okuyun

AWO- Aile Toplantıları

Salı
8:30 - 11:30
Perşembe
8:30 - 11:30

Afri­ka‘ dan gelen insan­lar için Bu aile top­lan­tı­la­rı diğer aile­ler­le bir ara­ya gel­me­yi müm­kün kıl­mak­ta­dır. Nite­lik­li ve yet­ki­li uzman­la­rı­mız siz­le­re yar­dım­cı olmak ve öne­ri­ler­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

AWO­’­nun Göç Danışmanlığı

Göç­men­ler ve aile­le­ri için Göç­men­le­re özgü bu hiz­met göç­men­le­rin birey­sel enteg­ras­yon süreç­le­rin­de ve gün­lük yaşam­la­rın­da, onla­rı bağım­sız hare­ket etme­ye teş­vik etmek ama­cıy­la yeni göç­men­lik yasa­sı bağ­la­mın­da oluş­tu­rul­muş­tur. Sis­tem­li, tale­be yöne­lik birey­sel daha faz­la okuyun

Çevi­ri Havuzu

göç­men­ler için Karls­ru­he şeh­ri­nin Ter­cü­man Havu­zu Pro­je­si Mart 2015’te baş­la­dı ve Bele­di­ye Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on) tara­fın­dan finan­se edi­li­yor. Gönül­lü ter­cü­man­la­rın istih­dam edil­me­si yoluy­la, örne­ğin eği­tim kurum­la­rıy­la ile­ti­şim kurar­ken ola­sı daha faz­la okuyun

Danış­man­lık Mer­ke­zi Karls­ru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fes­yo­nel Karls­ru­he Danış­man­lık ser­vis­le­ri — Hami­le­lik çatış­ma danış­man­lı­ğı — Sos­yal hukuk danış­man­lı­ğı — Tıb­bi danış­man­lık — Genç­lik danış­man­lı­ğı — Cin­sel eği­tim — LGBTTIQ* danış­man­lı­ğı — Cin­sel­lik ve… — Psi­ko­log. danış­man­lık — daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Alman­ca dersleri

Perşembe
10:00 - 13:00

Fre­un­de für Frem­de e.V. (yaban­cı arka­daş­lar e.V.) tara­fın­dan danış­man­lık ve Alman­ca ders­le­ri  Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da, res­mi makam­lar­la ve mah­ke­me­ler­le iliş­ki­le­ri­niz­de, iş veya kala­cak yer arar­ken, iki kül­tür­lü bir daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için Kim­ler bize baş­vu­ra­bi­lir? Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücret­siz­dir. Ne sunu­yo­ruz? ‑Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek daha faz­la okuyun

El Kita­bı Almanya

bil­gi por­ta­lı Handbookgermany.de, Alman­ya­’­da yeni olan kişi­ler için Alman­ya­’­da­ki yaşam hak­kın­da çok dil­li bir bil­gi por­ta­lı­dır. İdd­ia­mız, hedef gru­bu­muz­la yakın çalış­mak­tır. Biz, site­mi­zi ziya­ret eden kişi­ler için değil, İLE ÇALIŞMAK daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon yönetimi

Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başa­rı­la­bi­lir. Alman­ca dili­ni edin­dim onla­rı ve daha faz­la okuyun

Fır­sat Eşit­li­ği Ofisi

Pazartesi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Salı
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Çarşamba
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Perşembe
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Cuma
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Karls­ru­he şeh­ri­nin Karls­ru­he Şeh­ri Fır­sat Eşit­li­ği Ofi­si, fır­sat eşit­li­ği­ne iliş­kin öne­ri, soru ve şika­yet­le­ri olan kadın ve erkek­ler için bir ile­ti­şim nok­ta­sı­dır. eğer bizi ara­yın — kadın veya erkek ola­rak daha faz­la okuyun

Geht was?! — Mes­le­ki yönlendirme

Pazartesi
08:00 - 17:00
Salı
14:00 - 17:00
Perşembe
14:00 - 17:00
Cuma
08:00 - 17:00

Geht was?! — Mes­le­ki yön­len­dir­me 15–27 yaş ara­sı genç­ler için Geht was?! pro­je­si tamam­la­yı­cı ve eşlik edi­ci bir danış­man­lık ve yer­leş­tir­me hiz­me­ti­dir. Bu prog­ram, Karls­ru­he şehir böl­ge­sin­de yaşa­yan ve şu anda daha faz­la okuyun

Göç Danış­ma Kuru­lu Karlsruhe

Karls­ru­he Şeh­ri Enteg­ras­yon Ofi­si Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin bele­di­ye mec­lis üye­le­ri ve konu hak­kın­da bil­gi sahi­bi sakin­ler­den olu­şan Göç Danış­ma Kuru­lu yıl­da üç kez top­lan­mak­ta­dır. Göç Danış­ma Kuru­lu­’­nun göre­vi, enteg­ras­yon poli­ti­ka­sı­na iliş­kin tüm daha faz­la okuyun

Göç sorun­la­rı hak­kın­da tavsiyeler

Pazartesi
9:30 - 12:30
Pazartesi
9:30 - 12:30
Çarşamba
9:30 - 12:30
Perşembe
9:30 - 15:00
Cuma
9:30 - 12:30

arKA — yazar pent­ru roma­nii din Karls­ru­he Baden Würt­tem­berg eV’­de­ki Rumen-Alman Der­ne­ği RDVBW, Karls­ru­he­’­den gelen tüm göç­men­ler için — özel­lik­le Roman­ya vatan­daş­la­rı için — tüm yaşam durum­la­rın­da yar­dım ve des­tek sunar. daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için Danışmanlık

Çarşamba
9:00 - 12:00
Perşembe
13:00 - 17:00

Rusya’dan gelen Alman­la­ra Reh­ber­lik Bir enteg­ras­yon kur­su önce­sin­de, sıra­sın­da ve son­ra­sın­da aşa­ğı­da­ki konu­lar­da reh­ber­lik ve des­tek: ‑Alman­ca­nın geliş­ti­ril­me­si ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı ve diğer dil kurs­la­rı için ara­cı­lık ‑Temel gerek­si­nim­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­nı güven­ce daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için ilk danışmanlık

Pazartesi
Salı
Çarşamba
9:00 - 12:00
Perşembe
Cuma

Yetiş­kin göç­men­ler için Görev­le­ri­miz: ‑Birey­sel reh­ber­lik ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da sos­yal peda­go­jik danış­man­lık ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da çocuk bakı­mı konu­sun­da yar­dım ‑Yerel ağla­ra aktif katı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ve kül­tür­le­ra­ra­sı genel sos­yal hiz­met­ler ile ida­ri daha faz­la okuyun

Göç­men­le­re eği­tim konu­sun­da destek

Perşembe

Göç­men­le­re eği­tim konu­sun­da des­tek — PIAzA Bu pro­je­de göç­men­le­re eği­tim ara­yış­la­rın­da, baş­vu­ru bel­ge­le­ri­nin yazı­mın­da ve iş görüş­me­si­ne hazır­lık­la­rın­da des­tek veril­mek­te­dir. Şir­ket­ler ve kur­si­yer­ler, eği­tim­le­ri sıra­sın­da altı aya kadar tav­si­ye edi­le­bi­lir.   daha faz­la okuyun

İade danış­man­lı­ğı İade yardımı

Pazartesi
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Salı
09.00 -12.00
Çarşamba
09.00 -12.00
Perşembe
09.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Cuma
09.00 -12.00

İns­anl­ar­ın ken­di ülke­le­rin­de yeni bir baş­lan­gıç yap­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak. Ofis saat­le­ri: Tele­fon düzen­le­me­si ile ran­de­vu­lar Biz senin için bura­da­yız ken­di ülke­ni­ze dön­me arzu­nuz var­sa. Emin değil­se­niz ve şu anda ora­da ne bek­le­ye­ce­ği­ni­zi daha faz­la okuyun

İlg­il­en­en öğren­ci­ler için danış­ma otu­ru­mu Mül­te­ci­ler ve göçmenler

Üni­ver­si­te eği­ti­mi ve eği­ti­mi konu­sun­da birey­sel tav­si­ye Alman­ya­’­da yeni­si­niz ve oku­mak mı isti­yor­su­nuz? Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü­’­nü (KIT) duy­du­nuz mu ve KIT­’­de eği­tim hak­kın­da daha faz­la bil­gi edin­mek mi isti­yor­su­nuz? Ulus­la­ra­ra­sı daha faz­la okuyun

Integ­re­at Uygulaması

Karls­ru­he şeh­ri için Uygu­la­ma, mül­te­ci veya göç­men geç­mi­şi olan vatan­daş­la­rın Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki çeşit­li hiz­met­le­re ve bil­gi­le­re bağım­sız ola­rak eriş­me­le­ri­ne yar­dım­cı olur. Uygu­la­ma çok dil­li­dir (şu anda: Alman­ca, İng­il­izce, Fran­sız­ca, İtaly­anca, Rumen­ce, Arap­ça, daha faz­la okuyun

Kadın­lar ve aile­ler için danış­man­lık ve des­tek hiz­met­le­ri — SkF

Pazartesi
08:30 - 16:30
Salı
08:30 - 16:30
Çarşamba
08:30 - 16:30
Perşembe
08:30 - 16:30
Cuma
08:30 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Sozi­al­di­enst kat­ho­lisc­her Fra­u­en Karls­ru­he (SkF) SkF Karls­ru­he­’­nin danış­man­lık mer­ke­zi, kadın­lar ve aile­ler için Sos­yal Yara­tı­cı Esnek­lik ilke­si çer­çe­ve­sin­de çeşit­li ayak­ta danış­man­lık ve des­tek hiz­met­le­ri sun­mak­ta­dır. Ran­de­vu talep edilmektedir 

Karls­ru­he Yerel Yöne­ti­mi (Land­rat­samt)

Salı
8:00 - 12:00
Çarşamba
8:00 - 12:00
Cuma
8:00 - 12:00
Salı
14:00 - 17:00

Göç­men­lik uyum çalış­ma­la­rı Karls­ru­he Yerel Yöne­ti­mi aşa­ğı­da­ki konu­lar­da yar­dım ve des­tek sun­mak­ta­dır. ‑Okul­dan işe geçiş süre­ci ‑Okul des­te­ği ‑Göç­men­lik uyum çalış­ma­la­rı ‑Çev­re med­ya mer­ke­zi ‑Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki mülteciler

Karls­ru­he­’­de LGBTIQ* — Yardım

isti­şa­re­ler ILSE (Lez­bi­yen ve Gay Ebe­veyn­ler Giri­şi­mi) Karls­ru­he, tüm gök­ku­şa­ğı aile­le­ri ve Karls­ru­he ve çev­re­sin­de bir olmak iste­yen­ler için açık bir grup­tur. Alman­ya­’­da­ki bir­çok böl­ge­sel grup­la bir­lik­te, LSVD (Alman­ya­’­da­ki Lez­bi­yen daha faz­la okuyun

Karls­ru­he­’­de LGBTTIQ* — Boş zaman fırsatları

Tek­lif­ler: “LaVie” — que­er genç­lik mer­ke­zi: https://stja.de/lavie/ “SCHWUNG” — grup­lar için alan ve alt­ya­pı sağ­la­yan şem­si­ye kuru­luş: https://www.schwung-karlsruhe.de/ Karls­ru­he ve çev­re­sin­de­ki que­er orga­ni­zas­yon­la­rı ve etkin­lik­le­ri reh­be­ri: https://queerka.de/ “Trans­talk” Karls­ru­he­’­de TV, daha faz­la okuyun

Kur­tar­ma Aşı Uygulaması

Coro­na aşı­sı eği­ti­mi­ne dil engel­le­ri için diji­tal des­tek. “Aşı mer­kez­le­rin­de­ki aşı per­so­ne­li­ne yar­dım­cı olmak. Alman­ca bil­me­yen veya gör­me engel­li kişi­ler ve sağır kişi­ler için ücret­siz ola­rak indi­ri­le­bi­lir. Uygu­la­ma, bir akıl­lı tele­fon­da daha faz­la okuyun

Medi­netz

Çarşamba
14:00 - 16:00

evrak­sız has­ta? Medi­netz Karls­ru­he, Alman­ya­’­da bel­ge­siz göç­men­ler, sağ­lık sigor­ta­sı olma­yan veya ika­met sta­tü­sü olma­yan­lar, mül­te­ci­ler ve Alman­ya­’­da tıb­bi bakı­ma eri­şi­mi olma­yan veya yal­nız­ca sınır­lı eri­şi­mi olan evsiz­ler için bir tıb­bi danış­man­lık daha faz­la okuyun

Mes­lek eği­ti­mi ara­ma- Eği­tim Yeri Danışmanlığı

Salı
9:00 - 17:00
Çarşamba
9:00 - 17:00
Perşembe
9:00 - 17:00

IHK Karls­ru­he Çift dal­da eği­tim başa­rı­lı bir kari­ye­re baş­la­ma­nın en iyi yolu­dur. IHK Karls­ru­he Eki­bi siz­le­re mes­lek eği­tim yeri ara­ma süre­cin­de tüm soru­la­rı­nı­zı yanıt­la­mak adı­na danış­man­lık yap­mak­ta­dır.  IHK Danış­man­la­rı siz­le­ri daha faz­la okuyun

Mes­le­ki Geçer­li­lik ve Vasıf

Pazartesi
Perşembe

Baden-Württemberg‘de yaban­cı­la­rın ken­di ülke­le­rin­de edin­dik­le­ri mes­le­ki vasıf­la­rı­nın tanın­ma­sı­na yöne­lik danış­man­lık hiz­me­ti Mes­le­ki eği­tim­le­ri­ni yurt dışın­da  tamam­la­mış göç­men­le­rin dip­lo­ma­la­rı­nın tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık veril­me­si Göç­men­le­rin  dip­lo­ma­la­rı­nın tanın­ma işlem­le­ri süre­sin­ce danış­man­lık ve des­tek  daha faz­la okuyun

Mes­le­ki Yeter­li­lik­le­rin Tanınması

Sağ­lık Hiz­met­le­ri ve Has­ta Bakı­mı Vide ter­ra sos­yal hiz­met­li­ler için mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı (vide ter­ra Aner­ken­nung­s­qu­ali­fi­zi­erung für sozi­ale Beru­fe)  has­ta bakı­mı konu­sun­da yurt dışın­da eği­ti­mi­ni tamam­la­mış fakat dip­lo­ma­la­rı Almanya’da tam daha faz­la okuyun

mira-çalış­ma ve hukuk

Salı
16:00 - 20:00

Mül­te­ci­ler ve AB üye­si olma­yan göç­men­ler için danış­ma Mül­te­ci misi­niz ve Baden-Würt­tem­ber­g­’­de mi yaşı­yor­su­nuz? Bir işi­niz var mı veya yakın­da bir işe baş­la­ya­cak mısı­nız? İşin­izle ilgi­li her­han­gi bir soru­nuz veya daha faz­la okuyun