žiro račun

U Nje­mač­koj vam je potre­ban ban­kov­ni račun – ide­al­no Giro­kon­to (teku­ći račun). Ovaj račun može­te koris­ti­ti za pla­ća­nje sta­na­ri­ne ban­kov­nim pri­je­no­som ili pri­ma­nje pla­će i dru­gih bene­fi­ci­ja. Račun može­te otvo­ri­ti u ban­ci po želji. Potra­ži­te savjet: neke ban­ke napla­ću­ju mje­seč­ni Kon­tofü­hrun­g­sgebühr (nak­na­da za račun) . Pitaj­te ban­ku o nji­ho­vim troškovima.

Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?

Za otva­ra­nje ban­kov­nog raču­na potreb­na vam je osob­na iskaz­ni­ca, putov­ni­ca i/ili bora­viš­na dozvola.

  • Savjet: Imaj­te na umu da može doći do nak­na­da ako podig­ne­te novac iz dru­ge ban­ke. Dobro je pita­ti ban­ku u kojoj dru­goj ban­ci može­te bes­plat­no podi­ći novac.
  • Moli­mo Vas da Vašu novu adre­su pri­ja­vi­te ban­ci ako se use­lja­va­te u novi stan.