Uslu­ge za obi­te­lji s djecom

Dje­čji dopla­tak:
Svi rodi­te­lji s dje­com koji stal­no žive u Nje­mač­koj ima­ju pra­vo na Kin­der­geld (dje­čji dopla­tak). Oni pri­ma­ju nak­na­du od naj­ma­nje 200 eura po dje­te­tu mje­seč­no. Dje­čji dopla­tak ispla­ću­je se do navr­še­ne 18. godi­ne živo­ta dje­te­ta, odnos­no do 25. godi­ne živo­ta dje­te­ta ako je na obu­ci, stu­di­ra­nju ili dobro­volj­noj služ­bi. Pod­ne­si­te zah­tjev za dje­čji dopla­tak u Fami­li­en­ka­sse (odjel za obi­telj­ske naknade).


Doda­tak za dje­čji dopla­tak:
Ako ima­te niska pri­ma­nja, može­te pod­ni­je­ti zah­tjev Fami­li­en­ka­sse za Kin­der­zus­c­hlag (doda­tak za dje­čji dopla­tak) uz stan­dard­ni dje­čji doplatak

Gdje?
Fami­li­en­ka­sse Kri­eg­sstr. 100
76133 Kar­l­sru­he

Kon­takt
Tel.: 0800 4555530
(od pone­djelj­ka do pet­ka 08:00 — 18:00)
E‑pošta: familienkasse-baden-wuerttemberg-west@
arbeitsagentur.de

Što tre­bam poni­je­ti sa sobom?

Što pri­mam?

 • Putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
 • Rod­ni list
 • Dje­čji dopla­tak: Zah­tjev za dje­čji dopla­tak i, ako je potreb­no, pot­vr­da o poha­đa­nju ško­le, nauko­va­nja ili viso­kog obrazovanja.
 • Doda­tak za dje­čji dopla­tak: Zah­tjev za dje­čji dopla­tak, poda­ci i dokaz o pla­ća­nju smje­šta­ja i gri­ja­nja, pri­ho­di­ma i imo­vi­ni, pla­ća­nju alimentacije

Oba­vi­jest o dje­čjem doplatku 

ili

Oba­vi­jest o odobrenju/odbijanju vašeg zah­tje­va za doda­tak na dje­čji dopla­tak

(Moli­mo čuvaj­te ovaj doku­ment na sigur­nom za budu­ću upotrebu) 

Kar­l­sru­her Kinderpass/ Kar­l­sru­her Pass/ Kar­l­sru­her Pass 60+

Kar­l­sru­her Kinderpass/Karlsruher Pass/Karlsruher Pass 60+ poseb­ne su kar­ti­ce koje opće­ni­to daju bes­pla­tan ulaz, popus­te ili vauče­re u podru­čji­ma slo­bod­nog vre­me­na, spor­ta, kul­tu­re, obra­zo­va­nja i mobil­nos­ti gra­đa­ni­ma Kar­l­sru­hea koji ima­ju niža pri­ma­nja ili pri­ma­ju soci­jal­ne nak­na­de. To uklju­ču­je, npr. do 50 pos­to popus­ta na put­ne kar­te koje pro­da­je Kar­l­sru­her Ver­ke­hr­sver­bund (KVV) i ulaz u otvorene/zatvorene baze­ne, subven­ci­oni­ra­ne pro­gra­me blag­dan­skih aktiv­nos­ti, obra­zov­ne bono­ve, bes­pla­tan ulaz ili popus­te za muze­je u Kar­l­sru­heu i regi­ji .Ponu­de se raz­li­ku­ju ovis­no o pro­pus­ni­ci. Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći na: https://karlsruher-pass.de/

Ako ima­te niska pri­ma­nja, pomo­ću inter­net­skog kal­ku­la­to­ra saz­naj­te ima­te li pra­vo na Kar­l­sru­her Pass/Karlsruher Kin­der­pass: https://karlsruher-pass.de/onlinerechner

Gdje? Jugen­d­fre­ize­it- und Bildungswerk

Bür­ger­str. 16,

76133 Kar­l­sru­he

Rad­no vrijeme

Pone­dje­ljak i uto­rak: 9:00 – 13:00 i 14:00 – 16:00

čet­vr­tak 9:00 – 13:00 i 14:00 – 18:00 Petak 9:00 – 13:00

Što da pone­sem sa sobom?

 • Tre­nut­na foto­gra­fi­ja za putovnicu
 • Važe­ća putov­ni­ca ili osob­na iskaznica
 • Osta­li doku­men­ti rele­vant­ni za vašu prijavu:

- Oba­vi­jest o soci­jal­nim naknadama,

- osob­nu iskaz­ni­cu oso­be s invaliditetom,

- Izvod iz matič­ne knji­ge rođe­nih, pot­vr­da o upi­su ili obi­telj­skoj matič­noj knji­zi (za obi­te­lji s pet ili više malo­dob­ne dje­ce) — Za obi­te­lji s niskim pri­ma­nji­ma: doku­men­ti koji­ma se obra­ču­na­va ovaj prihod

Što pri­ma­te? Kar­l­sru­her Kin­der­pass ili Kar­l­sru­her Pass

Kon­takt

+49 (0)721 133‑5671

Rodi­telj­ski dodatak

Rodi­telj­ski dopla­tak: Elter­n­geld (rodi­telj­ski dopla­tak) dos­tu­pan je maj­ka­ma ili oče­vi­ma nakon rođe­nja nji­ho­va djeteta.

Maj­ke ili oče­vi mogu pri­ma­ti osnov­nu rodi­telj­sku nak­na­du 12 mjeseci,

 • Ako su oni pri­mar­ni skr­b­ni­ci dje­te­ta nakon nje­go­vog rođenja,
 • Ako ne rade, se ško­lu­ju ili obu­ča­va­ju više od 30 sati tjedno
 • Ako oba rodi­te­lja dije­le vri­je­me čuva­nja dje­te­ta, rodi­telj­ski dopla­tak se može ispla­ći­va­ti do 14 mjeseci.

Pos­to­ji neko­li­ko vrsta rodi­telj­skog doplat­ka. Saz­naj­te više na: www.familienportal.de

Kon­takt

Tele­fon­ski: od pone­djelj­ka do pet­ka (od 08:00 — 16:30)

Tel.: 0800 664 5471
E‑pošta: familienfoerderung@l‑bank.de

Koji doku­men­ti su mi potrebni?

 • Rod­ni list (ori­gi­nal)
 • Dokaz o vašim prihodima
 • Even­tu­al­ni dru­gi doka­zi, ras­pi­taj­te se na telefon

Što pri­mam?

Oba­vi­jest o rodi­telj­skom dodat­ku
(Moli­mo čuvaj­te ovaj doku­ment na sigur­nom za budu­ću upotrebu)