Doni­raj­te

Jako nam je dra­go ako dona­ci­jom podr­ži­te naš rad. Do 200 €, vaučer za tran­sfer priz­na­je se kao račun od stra­ne porez­ne upra­ve. Osim toga, rado ćemo vam pos­la­ti pot­vr­du o dona­ci­ji ako uklju­či­te svo­ju adre­su uz prijenos.

Spar­ka­sse Kar­l­sru­he
IBAN: DE54 6605 0101 0010 0940 84
BIC: KARSDE66XXX
Ken­nwort AniKA