Ponude

Ponude

Savje­to­va­li­šte za migrante

Srijeda 9:00 - 12:00
Četvrtak 13:00 - 17:00

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusije

 

Savje­ti i podr­ška pri­je, tije­kom i nakon inte­gra­cij­skog teča­ja o slje­de­ćim pitanjima:

 

Usva­ja­nje nje­mač­kog jezika

Posre­do­va­nje inte­gra­cij­skih teča­je­va ili dru­gih jezič­nih ponuda

Osi­gu­ra­va­nje egzistencije

Priz­na­va­nje ino­zem­nih obra­zov­nih i struč­nih kvalifikacija

Pro­fe­si­onal­na integracija

Ponu­de za bri­gu o djeci

Bora­viš­ni sta­tus, držav­ljans­tvo, zdrav­lje, zdrav­s­tve­no osiguranje

Slo­bod­no vri­je­me i druš­tve­no sudjelovanje

Dru­ga podru­čja integracije

 

Savje­to­va­li­šte je za odras­le sta­ri­je od 27 godina

 

Leci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Anna Kas­ta­li­on & Anna Scheifel 
Lan­d­sman­n­s­c­haft der Deut­s­c­hen aus Russland
Schef­fel­str. 54, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.