Ponude

Ponude

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Ponedjeljak
vrijeme po dogovoru
Utorak
vrijeme po dogovoru
Srijeda
vrijeme po dogovoru
Četvrtak
vrijeme po dogovoru
Petak
vrijeme po dogovoru

Cilj­na skupina

Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i jeste

 • sta­ri­ji od 27 godina
 • novo u Njemačkoj
 • sa stal­nim pre­bi­va­li­štem ovdje (npr. s borav­kom radi pos­la, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obitelji…)
 • kas­ni repa­tri­ran ili držav­lja­nin EU

Čak i ako već duže vri­je­me živi­te u Nje­mač­koj, može­te isko­ris­ti­ti naše uslu­ge savjetovanja.

Cilj­na skupina

Živi­te u Kar­l­sru­heu i

 • sta­ri­ji ste od 27 godina
 • novi ste u Njemačkoj
 • s dugo­traj­nim borav­kom ovdje (npr. s borav­kom na pos­lu, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obitelji…)
 • Nje­mač­ki povrat­nik ili držav­lja­nin EU
 • Čak i ako već dugo živi­te u Nje­mač­koj, može­te isko­ris­ti­ti naše savje­to­dav­ne usluge.

Savje­to­va­nje

Savje­tu­je­mo Vas i Vašu dje­cu bes­plat­no i povjer­lji­vo o ovim temama:

 • Rad i priz­na­va­nje stra­nih kvalifikacija
 • Bora­vak
 • Obra­zo­va­nje i jezik
 • Sta­no­va­nje
 • Zdrav­lje i zdrav­s­tve­no osiguranje
 • Sva­kod­nev­ni život i slo­bod­no vrijeme
 • Obi­telj i djeca
 • Finan­ci­je

Jezi­ci

Savje­tu­je­mo na slje­de­ćim jezi­ci­ma: bugar­ski, nje­mač­ki, engle­ski, fran­cu­ski, rumun­ski, ruski, srp­sko-bosan­sko-hrvat­ski, španjolski

 

Kon­zul­ta­ci­je: po dogovoru

Ponu­da je besplatna

Letak za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
AWO Kar­l­sru­he geme­in­nüt­zi­ge GmbH Migrationsberatung
Step­ha­ni­enstr. 52, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.