Ponude
Ponude

AWO Migra­cij­sko savjetovanje

AWO Migra­cij­sko savjetovanje

Od počet­ka 2005. AWO gra­da Kar­l­sru­hea nudi savje­to­va­nje i podr­šku imi­gran­ti­ma i nji­ho­vim obiteljima.

Cilj­na skupina

Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i vi ste:

 • sta­ri­ji od 27 godina
 • novo u Njemačkoj
 • sa stal­nim pre­bi­va­li­štem ovdje (npr. s borav­kom radi pos­la, kao priz­na­ta izbje­gli­ca, radi spa­ja­nja obitelji…)
 • kas­ni repa­tri­ran ili držav­lja­nin EU

Čak i ako već duže vri­je­me živi­te u Nje­mač­koj, može­te isko­ris­ti­ti naše uslu­ge savjetovanja.

Savje­to­va­nje

Savje­tu­je­mo Vas i Vašu dje­cu bes­plat­no i povjer­lji­vo o ovim temama:

 • Zapoš­lja­va­nje i priz­na­va­nje ino­zem­nih kvalifikacija
 • Pre­bi­va­li­šte
 • Obra­zo­va­nje i jezik
 • Kući­šte
 • Zdrav­s­tve­no i zdrav­s­tve­no osiguranje
 • Sva­kod­nev­ni život i slo­bod­no vrijeme
 • Obi­telj i djeca
 • Finan­ci­je

Jezi­ci

Savje­tu­je­mo na slje­de­ćim jezi­ci­ma: bugar­ski, nje­mač­ki, engle­ski, fran­cu­ski, rumunj­ski, ruski, srp­sko-bosan­sko-hrvat­ski, španjolski.

Kon­zul­ta­ci­je po dogovoru
Moli­mo zaka­ži­te termin:
osob­no (uto­rak 10–12 i sri­je­da 14–16)
poštom: mbe@awo-karlsruhe.de
na tele­fon: + 49 (0) 721 16089–413

Flyer zum Dow­nlo­ad

Ciljna skupina: (Novo u Njemačkoj (preko 27 godina))
Ovaj događaj je besplatan
AWO Kar­l­sru­he geme­in­nüt­zi­ge GmbH Migrationsberatung
Step­ha­ni­enstr. 52 — Hal­tes­tel­le: Europaplatz, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.