Teča­je­vi nje­mač­kog veza­ni uz posao

Nakon teča­ja inte­gra­ci­je mogu­će je poha­đa­ti tečaj jezi­ka vezan uz posao. Teča­je­vi jezi­ka veza­ni uz posao čes­to pobolj­ša­va­ju šan­se na trži­štu rada. Oni podu­ča­va­ju nje­mač­ki jezik do razi­ne C1.

Koris­ni­ci Zavo­da za zapoš­lja­va­nje i Zavo­da za zapoš­lja­va­nje mora­ju kon­tak­ti­ra­ti svog služ­be­ni­ka. Svi osta­li (uklju­ču­ju­ći zapos­le­ni­ke i vjež­be­ni­ke) mogu se pri­ja­vi­ti Savez­nom ure­du za migra­ci­je i izbje­gli­ce (BAMF).

Infor­ma­ci­je o teča­je­vi­ma jezi­ka veza­nim uz posao:

Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce (BAMF)

Zah­tjev za stje­ca­nje pra­va na sudje­lo­va­nje zaposlenika

Zah­tjev za stje­ca­nje pra­va na sudje­lo­va­nje za pripravnike

Aktu­al­ne ponu­de teča­je­va za jezič­ne teča­je­ve veza­ne uz posao u Karlsruheu:

Fede­ral­ni zavod za zapošljavanje

Sprac­ha­ka­de­mie

DAA Kar­l­sru­he