Odva­ja­nje otpada

U Kar­l­sru­heu se sme­će i organ­ski otpad mogu odla­ga­ti u četi­ri raz­li­či­te kante:

Pre­os­ta­li otpad (Res­t­müll) : npr. hla­dan pepeo, guma, higi­jen­ski artik­li kao što su rup­či­ći, kera­mi­ka, pelene.

Mate­ri­ja­li koji se mogu recik­li­ra­ti (Wert­stoff): npr. plas­ti­ka ili metal (amba­la­ža), neo­bra­đe­no drvo, alu­mi­nij­ska foli­ja, kuti­je za piće/mlijeko, polistiren.

Organ­ski otpad (Bioab­fall): npr. cvi­je­će i bilj­ke u sak­si­ja­ma, lju­ske jaja, otpa­ci voća i povr­ća, talog kave, kora voća (npr. naran­či­na kora), osta­ci siro­ve i kuha­ne hra­ne, vre­ći­ce čaja.

Papir/karton (Papier/Pappe): npr. papir, kar­ton i kar­ton, knji­ge, kata­lo­zi, papir­na­te vre­ći­ce, papir za pisa­nje, novine.

Osta­li otpad:

  • Bate­ri­je, stak­lo, tek­s­til i zele­ni otpad sakup­lja­ju se u kon­tej­ne­ri­ma koji se nala­ze po cije­lom gradu
  • Opas­ne mate­ri­ja­le potreb­no je zbri­nu­ti na za to pre­dvi­đe­nim sabir­nim mjes­ti­ma ili putem mobil­nih sabir­ni­ca opas­nih materijala.

Više infor­ma­ci­ja o pos­tro­je­nji­ma za odla­ga­nje otpa­da može­te pro­na­ći na: www.karlsruhe.de/abfall

Odva­ja­nje otpa­da nam poma­že u zašti­ti našeg oko­li­ša jer olak­ša­va recik­li­ra­nje mate­ri­ja­la kao što je ambalaža.