Ponude

Ponude

Medi­netz

Srijeda 14:00 - 16:00

boles­tan a bez papira?

 

Medi­netz Kar­l­sru­he je medi­cin­ski savje­to­dav­ni i posred­nič­ki cen­tar za oso­be bez doku­me­na­ta, oso­be bez zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ili bez sta­tu­sa pre­bi­va­li­šta, izbje­gli­ce i beskuć­ni­ke koji nema­ju ili ima­ju ogra­ni­čen pris­tup medi­cin­skoj skr­bi u Nje­mač­koj. Za te lju­de Medi­netz Kar­l­sru­he želi ponu­di­ti pros­tor Cen­tru za ljud­ska pra­va, u kojem neće biti pro­go­nje­ni i gdje se dis­kri­mi­na­ci­ja i rasi­zam ne odo­bra­va­ju i gdje pogo­đe­ni mogu pro­na­ći brzu, prak­tič­nu, jed­nos­tav­nu i bes­plat­nu podr­šku. Kako bi Medi­netz bio sklo­ni­šte za pro­go­nje­ne, oču­va­nje ano­nim­nos­ti važ­no je nače­lo rada Medi­netz Karlsruhe.

 

Bes­plat­no i ano­nim­no posre­du­je­mo s liječ­ni­ci­ma koji mogu oba­vi­ti potreb­no lije­če­nje. Držav­nim tije­li­ma se ne pro­s­lje­đu­ju nikak­ve informacije.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dr. med. Ange­li­ka Leist
Men­s­c­hen­rec­h­t­szen­trum Karlsruhe
Alter Schlac­h­t­hof 59, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.