Regis­tra­ci­ja kod dobav­lja­ča komu­nal­nih usluga

Pro­vje­ri­te jes­te li saz­na­li koje su komu­nal­ne nak­na­de uklju­če­ne u vašu naj­am­ni­nu. Obič­no se mora­te samo regis­tri­ra­ti kod dobav­lja­ča elek­trič­ne ener­gi­je ili pli­na. To može­te uči­ni­ti sa Stad­twer­ke Kar­l­sru­he – grad­skim komu­nal­nim podu­ze­ćem – ili dru­gim dobav­lja­či­ma. Koris­no je i prik­lad­no pos­ta­vi­ti SEPA izrav­no tere­će­nje kod svo­je ban­ke. Vaši tro­ško­vi elek­trič­ne ener­gi­je tada će se tere­ti­ti izrav­no s vašeg raču­na sva­ki mjesec.

Gdje?
Kar­l­sru­her Stad­twer­ke — Kun­den­cen­ter
Daxlan­der­str. 72
76185 Kar­l­sru­he
+49 (0)721 599 0
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/

Rad­no vri­je­me
Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka: 07:30 — 16:30
Petak: 07:30 — 15:00 sati

Što tre­ba­te poni­je­ti sa sobom?

  • Adre­sa
  • Datum kada ste se use­li­li u stan
  • Broj mje­ra­ča i očitanja
  • Možda ime pret­hod­nog stanara

Što uklju­ču­je komu­nal­ne naknade?

Naj­am vašeg sta­na sas­to­ji se od Kal­t­mi­ete (osnov­ni naj­am) + Neben­kos­ten (komu­nal­ne naknade)

Osnov­na naj­am­ni­na i komu­nal­ne nak­na­de zajed­no se pone­kad opi­su­ju kao War­m­mi­ete (WM).

Komu­nal­ne nak­na­de sas­to­je se od nak­na­de za vodu, struju/plin i odvoz otpa­da. Pro­vje­ri­te jes­te li saz­na­li koje su komu­nal­ne nak­na­de uklju­če­ne u vašu naj­am­ni­nu. Pone­kad pla­ća­te komu­nal­ne nak­na­de izrav­no sta­no­dav­cu. Među­tim, možda ćete se tako­đer mora­ti regis­tri­ra­ti kod dobav­lja­ča elek­trič­ne ener­gi­je i sami pla­ća­ti raču­ne za struju.

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.