Upis dje­te­ta u školu

Što zna­če raz­li­či­te obra­zov­ne kva­li­fi­ka­ci­je ?

Pos­to­je raz­ne svje­dodž­be o zavr­še­noj ško­li. Što je viša svje­dodž­ba o zavr­še­noj ško­li, to ima­te više moguć­nos­ti pri oda­bi­ru zani­ma­nja. Ali mora­te i duže ići u ško­lu. Uz sred­nju svje­dodž­bu Haup­t­s­c­hu­lab­s­c­hluss (svje­dodž­ba o zavr­šet­ku ško­le – nakon 9. raz­re­da) ili Mit­tle­rer Bil­dun­g­sab­s­c­hluss (svje­dodž­ba o zavr­še­noj sred­njoj ško­li – nakon 10. raz­re­da) može­te nas­ta­vi­ti s stru­kov­nim ospo­sob­lja­va­njem. Za stu­di­ra­nje na sve­uči­li­štu potreb­na vam je Abi­tur ili upis­na kva­li­fi­ka­ci­ja (nakon 12. ili 13. raz­re­da). Nakon polo­že­nog sva­kog ispi­ta, može­te nas­ta­vi­ti stu­dij kako bis­te stek­li višu razi­nu kva­li­fi­ka­ci­je. Čak i ako ste napus­ti­li ško­lu, svo­ju kva­li­fi­ka­ci­ju može­te nadok­na­di­ti kas­ni­je. To može­te uči­ni­ti u stru­kov­noj ško­li, na pri­mjer. Bil­dun­g­s­na­vi Baden Wür­t­tem­berg poka­zu­je moguć­nos­ti i objaš­nja­va raz­li­či­te vrste ško­la: http://bildungsnavi-bw.de

Moje dije­te ne govo­ri nje­mač­ki. Gdje mogu ići u školu?

Osnov­na ško­la
Dje­ca koja još ne govo­re nje­mač­ki biva­ju smje­šte­na u Vor­be­re­itun­g­s­kla­sse (pri­prem­ni raz­red) da uče jezik. Vaše dije­te će poha­đa­ti lokal­nu osnov­nu ško­lu.

Pri­ja­vi­te svo­je dije­te izrav­no u ško­lu. Zaka­ži­te ter­min za pri­ja­vu u ure­du taj­niš­tva ško­le i osob­no pove­di­te dije­te sa sobom na termin.

Sred­nja ško­la
Ako vaše dije­te ima izme­đu 11 i 15 godi­na , ali još ne govo­ri nje­mač­ki, može­te ga pri­ja­vi­ti za Vor­be­re­itun­g­s­kla­sse (pri­prem­ni raz­red, VKL) u sred­njoj ško­li. Da bis­te to uči­ni­li, kon­tak­ti­raj­te jed­nu od ško­la u nas­tav­ku. Vaše dije­te će tada biti upi­sa­no u odgo­va­ra­ju­ću školu.

Guten­ber­g­s­c­hu­le (GWRS)
Goet­hes­traße 34
76135 Kar­l­sru­he
info@gutenbergschulekarlsruhe.de
Tel.: +49 (0)721 (0)133 ‑4674

Pes­ta­lo­zzis­c­hu­le (GWRS)
Chris­tof­s­traße 23
76227 Kar­l­sru­he
poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
Tel.: +49 (0)721 (0)133 ‑4707

Mla­di od 16 godi­na
Mla­di od 16 godi­na mogu se pri­ja­vi­ti – ili sami pri­ja­vi­ti – za Vor­be­re­itun­g­s­kla­sse (pri­prem­ni raz­red, VABO) na stru­kov­noj ško­li. VABO nas­ta­va pri­pre­ma mla­de za ispi­te iz nje­mač­kog jezi­ka na razi­na­ma A2 do B1. Može­te se pri­ja­vi­ti za VABO tečaj onli­ne na: https://www.hhs.karlsruhe.de/vabo-schulen/

Nakon VABO sata može­te se pri­pre­mi­ti za nje­mač­ku matu­ru. Stru­kov­ne ško­le nude svje­dodž­be o zavr­še­noj ško­li iz raz­nih predmeta.

Moje dije­te već govo­ri nje­mač­ki. Gdje mogu ići u školu?

Ako vaše dije­te govo­ri nje­mač­ki i može poha­đa­ti redov­nu ško­lu, može­te se izrav­no obra­ti­ti ško­li. Tamo će vas savje­to­va­ti upra­va ško­le. Popis jav­nih i pri­vat­nih ško­la u Kar­l­sru­heu može­te pro­na­ći: www.karlsruhe.de/schulen

Savjet: Kar­l­sru­he tako­đer ima ško­le s dvo­je­zič­nom nas­ta­vom i Europ­sku ško­lu s redov­nom nas­ta­vom na nje­mač­kom, engle­skom ili francuskom.

Koje doku­men­te tre­bam poni­je­ti sa sobom pri­li­kom registracije?

  • Rod­ni list djeteta
  • Putov­ni­ca djeteta
  • Svo­ju vlas­ti­tu putovnicu
  • Škol­ski izvje­šta­ji (ako su dos­tup­ni) za upis u sred­nju školu