Ponude

Ponude

Caritas

Nje­mač­ki zdrav­s­tve­ni sustav

Vodič

Vodič pru­ža lju­di­ma s migra­cij­skim pori­jek­lom koji žive u Nje­mač­koj osnov­ne infor­ma­ci­je o zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu u Nje­mač­koj. Sadr­ži i pri­jed­lo­ge kako se pona­ša­ti u slu­ča­ju boles­ti ili kada je potreb­na pre­ven­tiv­na nje­ga. Dalj­nje infor­ma­ci­je odno­se se, izme­đu osta­log, na pita­nja o zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju, pre­ven­tiv­nim pre­gle­di­ma i pre­gle­di­ma ranog otkri­va­nja te uslu­ga­ma podr­ške iz osi­gu­ra­nja za dugo­traj­nu njegu.

 

Let­ci za preuzimanje:

Deut­s­ch ; English ; França­isعربى ; Română

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.